3.330 / 20 Ocak 2009,Salı / Yorum : 69

islamda karı koca ilişkisi, kocanın görevleri, kadının görevleri, sorumluluk

islamda karı koca ilişkisi

islamda karı koca ilişkisi

Aile ve aile fertlerinin karşılıklı görevleri pedagoji, sosyoloji, hukuk vb. bilimlerin alanına giren önemli konulardan biridir. Bu bilimlerin her biri, farklı bir açıdan bu konuya yaklaşmıştır. Biz burada bu yaklaşımların tümüne değinecek durumda değiliz. Sadece konuya bir eğitimci gözüyle bakıp neşeli ve huzurlu bir hayat için gerekli olan hususları açıklamak istiyoruz. Bu amaçla karı kocanın görevlerini üç bölümde ele alıyoruz:

1. Karı kocanın karşılıklı görevleri

2. Kocanın görevleri

3. Kadının görevleri

Hemen belirtelim ki bu bölme, ev ve karı koca ile sınırlı bir bölmedir. Eğer bu çerçevenin dışına çıkacak olursak, başka görevler de gündeme gelir. Eşlerin ailelerinin görevleri, toplumun karı koca karşısındaki görevleri, devletin bu husustaki görevleri vs. gibi. Ancak bu kısa yazıda onlara değinmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bu üç görevi esas alarak yazımızı üç bölüme ayırıyoruz. Her bölümde kısaca bu görevlerin bir kısmına değineceğiz.

a) Karı kocanın karşılıklı görevleri:

1. Karşılıklı saygı: Karı kocanın birbirine saygı göstermesi ailenin ruh sağlığı, sevginin artması ve aile temelinin sağlamlaşması açısından büyük öneme sahiptir. Bu saygı, karı kocanın birbirinin kişiliğine değer vermesini; birbirinin görüşlerine, düşüncelerine ve zevklerine saygı duymasını kapsar ve hayatlarının tüm alanlarını güzel etkisi altına alır.

2. Karşılıklı sevgi: İnsanların birçok duygusal ihtiyacı vardır ki en önemlilerinden biri de, sevgiye olan ihtiyaçtır. Karı ve koca, birbirinin sevgisine ve ilgisine mazhar olmayı severler. Sevgisiz yaşamın cazibesi yoktur; insanların çoğu ondan kaçar. Allah’ın Elçisi (s.a.a.) buyuruyor ki: “Erkeğin, karısına ‘Seni seviyorum’ demesi, hiçbir zaman onun kalbinden çıkmaz.”

3. Affedici ve bağışlayıcı olmak: Karı kocanın birbirinin hataları ve yanlışlarını affedip görmezlikten gelmesi, aile ortamında büyük öneme sahiptir. Bu hususa dikkat etmemek, aileye hâkim olan samimiyet ve huzur ortamını huzursuzluk, kötümserlik, asabîlik ve memnuniyetsizlik ortamına dönüştürür. Ruhun sakinliği, kinin bertaraf olması, izzetin artması, ömrün uzaması vs., hadislerde affedici ve bağışlayıcı olmanın etkilerinden sayılmıştır. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: “Üç şey dünya ve ahiretin yüceliklerindendir: Sana zulmedeni bağışlaman, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşı cahilce davranana karşı sabırlı ve halim olman.”

4. Sorumluluk almak: Aile mutluluğunun temininde etkili olan amillerden biri de, eşlerin karşılıklı sorumluluk duygusuna sahip olmasıdır. Kadın ve erkek, müşterek bir yaşamı kabullenmekle, aile kurmadan önce üzerlerine görev olmayan birtakım sorumluluklar aldıklarını bilmelidirler. Bu sorumluluklar, kadın ve erkeğin yetenekleri, yetkileri ve özel koşulları dikkate alınarak belirlenir. Geçimi sağlamak, aileyi idare etmek, eşlik görevlerini yapmak, çocukları eğitmek vs. gibi. Bu duygunun varlığı, aile bağının güçlenmesine ve ruhun huzurlu olmasına sebep olur.

5. Ahlâk: Ahlâk, insan hayatında önemli ve belirgin bir niteliktir. İnsanlara, özellikle de eşe ve çocuklara karşı güzel ahlâklı olmak, insanın kişiliğinde derin bir etki bırakır; toplumu ve aile ortamını sefa ve samimiyetle doldurur. Güzel ahlâkın olmayışı da, hayatı karartır ve asabîlik, asık suratlılık, sabırsızlık, bahanecilik vs. gibi olumsuz yan etkilere neden olur; korku, kaygı, kişilik kaybı vs. gibi etkileri beraberinde getirir. Tatlı dillilik, insanlara saygı göstermek, alçak gönüllülük, geniş kalplilik, selâm vermek, hâl hatır sormak ve şefkat göstermek, güzel ahlâklılığın tecellilerinden sayılır.

6. İyimserlik: Tarafların birbirine güvenmesi, müşterek hayat için büyük bir sermayedir. Nitekim güvensizliğin de hayatta birçok menfi etkisi vardır. Kötümser bir kimse, negatif ve hasta bir ruha sahiptir. Onun ruh sağlığı ve dengesi bozuktur. Kötümserlik sonucu eşine güveni olmayan bir insan, aile hayatının sefa ve huzurundan mahrum kalır. Böyle bir insan, sosyal ilişkilerde de başarılı olamaz. Çünkü başkaları hakkında kötü zan besleyen biri, dostları ve arkadaşlarını kaybeder ve yalnız kalır. İmam Ali (a.s.) buyuruyor ki: “Bir insana kötümserlik galip gelirse, onunla hiçbir dostu arasında barış ve huzur kalmaz.”

7. Rıfk ve müdara: Eşlerin birbirine karşı görevlerinden biri de, rıfk ve müdaradır. Şöyle ki; eşimizin kusurları, eksiklikleri ve hoşlanılmayan davranışları karşısında sert bir tepki göstermemeli ve şiddete başvurmamalıyız; tam tersine, şefkat ve samimiyetle yaklaşmalıyız. Çünkü kadının da, erkeğin de sözlerinde ve davranışlarında karşı tarafın hoşlanmayacağı eksikliklerinin olması doğaldır. Ne var ki müdara etmek, eşimizin kusurları ve eksiklikleri karşısında umursamaz olmamız anlamına gelmez. Müdaranın anlamı, eşimizin kusuru veya eksikliğini gidermeye çalışırken onun kapasitesini göz önünde bulundurmamız, yapabileceğinden fazlasını ondan beklemememiz ve istenmeyen özellikleri karşısında büyük insanlara yakışan bir davranış sergilememizdir.

8. İffetli ve namuslu olmak: Günümüz toplumunda bu özellik, genellikle kadınlardan beklenir. Ancak hadislerin bu husustaki bakış açısı daha geniştir. Hadislerde, iffetli olmak, karı kocanın karşılıklı görevlerinden biri ve en üstün ibadet olarak sayılmıştır. Hz. Ali’nin (a.s.) tabiriyle iffet, şehvetler karşısında direnmektir. Bu da hem kadından ve hem de erkekten istenilen bir şeydir. Hadislerde, karı kocaya, birbiri için süslenerek iffetlerini korumada birbirine yardımcı olmaları tavsiye edilmiştir. İffetli olmak; eşin kirli insanlardan korunması, aile bağının güçlenmesi, eşin güvenini kazanmak vs. gibi faydaları beraberinde getirir.

9. Birbirini anlamak: Ailevî sorunların birçoğunun temelinde eşlerin birbirini anlaması yatmaktadır. Eşinin içinde bulunduğu şartları ve yaşadığı sıkıntıları anlayan bir kimse, onun iyiliklerini daha iyi derk eder ve zahmetlerinin kadrini bilir. Eşini anlamayan bir kimse, onun bütün çabalarını görmezlikten gelir, kusurları ve eksiklerini gözünde büyütür; zahmetlerinin kadrini bilmediği ve onu teşvik etmediği gibi, iğneli ve kinayeli sözleriyle de onu incitir ve yaşama sevincini ondan alır. Gurur ve kibirden kurtulmak, birbirinin ruh hâllerini ve sıkıntılarını bilmek, eşlerin birbirini anlaması yolunda atılacak ilk adımlardır.

b) Kocanın görevleri:

1. Aile müdüriyeti: Çünkü o, bedenen daha kuvvetlidir ve aileyi idare etmek için daha güçlüdür. Kadın, tıpkı gül gibidir; gül, yakıcı güneşe, rüzgâra ve kasırgaya dayanamadığı gibi kadın da, ağır ve yıpratıcı sorumluluklara dayanamaz.

İmam Ali (a.s.), oğlu İmam Müçteba’ya şöyle vasiyet etmiştir: “Kadına, şahsî işlerinden fazlasını yükleme. Çünkü o, reyhandır; kahraman değildir.”

Erkeğin sorumlulukları, sadece ailenin geçimini sağlamakla sınırlı değildir. Aile fertlerine doğru yolu göstermek, eğitim ve terbiyelerine nezaret etmek, onlara iyiliği emretmek, ahlâkî yönden sapmalarına engel olmak vs. erkeğin önemli vazifelerindendir. Dikkat edilmesi gereken husus ise şudur: Erkeğin aile müdüriyetinde başarılı olması, ancak aile fertlerinin gönüllerine taht kurmasıyla mümkündür.

2. Ailenin geçimini sağlamak: Evin asıl işlerini idare etmek kadının sorumluluğunda olduğu için, doğal olarak erkek de ailenin geçimini temin etmelidir. Ancak bunu minnetsiz bir şekilde yapmalıdır. Çünkü bu, aile reisliğinden dolayı üzerine düşen bir görevdir.

3. Aileyi rahat yaşatmaya çalışmak: Aile bireyleri, geçimlerinin temininin yanında nispî bir refah içinde yaşayabilmeleri için erkeğin cömertliğine muhtaçtırlar. Bu yönden bir kısma ve kısıtlamayla karşı karşıya kalırlarsa, birçok ruhsal ve bedensel darbeye maruz kalırlar. Ancak aileyi rahat yaşatmak, savurganlık yapmak ve israf etmek anlamına gelmemektedir. Bunun anlamı, cimrilik yapmamak ve erkeğin ekonomik imkânlarına uygun biçimde aileyi refah içinde yaşatmaya çalışmaktır. İmam Rıza (a.s.) buyuruyor ki: “Erkeğin, ailesinin geçimini kısmaması gerekir ki ölümünü arzu etmesinler.”

4. Diktatörlükten sakınmak: Erkek, her ne kadar ailenin reisi ise de, emir ve nehiyde bulunmaktan sakınmalıdır; eşinin ve çocuklarının görüşlerini dikkate almalıdır. Kendini beğenmişlik ve yersiz sıkmalar, ailede diktatörlük düzeninin hâkim olmasına sebep olur; sağlıklı aile ilişkilerine ve çocukların doğru biçimde eğitilmesine zarar verir. Bu husus o kadar önemlidir ki Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Mümin, ailesinin yemek istediğini yer. Ama münafık, kendi yemek istediğini ailesine yedirir.”

c) Kadının görevleri

1. Kocasının sırlarını korumak: Kadın, asla kocasının sırlarını ifşa etmemelidir. Aksi hâlde kocasının güvenini kaybeder. Bazı erkeklerin işleri hakkında hanımına fikir danışmamasının bir nedeni de, hanımının sır saklayacağından emin olmaması ve söylediği şeyin ertesi gün ağızdan ağza dolaşmasından korkmasıdır.

2. Kocasının işine yersiz yere karışmamak: İnsan, fıtrî olarak özgürlük ve bağımsızlık ister. Bu eğilim, erkeklerde daha güçlüdür. Hanımlar, hayırhahlıklarının her zaman kocalarının yararına olacağını zannetmesinler. Bu konu, evlilik hayatında zaman zaman ciddî krizlere yol açabilir. Bu yüzden erkeğin bağımsızlığına zarar vermemeye çalışın.

3. Evi idare etmek: Evi idare etmek ve ev işlerini evirip çevirmek, hukukî olarak kadının sorumluluğunda olmasa da, ahlâkî olarak onun görevlerinden sayılmıştır. Evi idare etmek, oldukça önemli bir iştir. Maalesef yalnızca ev işlerini yapan kadınlar (ev kadınları), kendilerinin ve yaptıkları işin gerçek değerini bilmiyorlar. Gerçek bir ev kadını, önemli bir birimin tüm işlerini tek başına yapan liyakatli bir müdürdür. Hem plânlayıcı, hem uygulayıcıdır. Uluslararası çapta kariyer sahibi olan birçok erkek, bu başarısını “bir ev kadını”nın tedbiri, ahlâkı ve liyakatine borçludur.

4. Ailenin harimini ve değerlerini korumak: Kadının kocası hakkındaki en büyük vazifesi, erkeğin evdeki namusu ve vekili olarak davranışları ve sözleriyle ailenin harimini ve değerlerini korumaktır. Böyle bir kadın, hem kocasının malını korur, israfa ve lükse kaçarak kocasının servetini zayi etmez; hem tehlikeler karşısında aile haysiyetini ve kocasının şerefini korur; hem de tesettüre riayet ederek namahremlere karşı örtünür.

Kocanın cinsel ihtiyacını karşılamak, onu övüp teşvik etmek, sevgiyi şarta bağlamamak vs. de, riayet edilmesi hâlinde hayatı neşeli ve sefalı kılacak olan diğer hususlardandır.

ZEHRANET

Kaynak : netkeyfim.com“islamda karı koca ilişkisi, kocanın görevleri, kadının görevleri, sorumluluk” için 69 Yorum

 1. zeyneb says :

  hepınızım yorumunu okudum ve çok üzüldüm ama hrşeyın bsı sabır arkadaşlar alalah hepimizin yardimcısı olsun inancinızı duanızı eksık etmein hr evde sorünlar var herkesin derdı farklı faklı kendinizi uzmememeye bakın bu dünya gelip geçğiçi

 2. halime says :

  evlilikişi çok zor. benimde sıkıntılarım var. herkezden dua istiyorum

 3. Gonca gulum says :

  Allah hepimizin yardımcısı olsun evlilik çok zormuş daha doğrusu evliliği yürütmek dualarınızda bizleri unutmayın

 4. Gözdenur says :

  Selamün aleyküm arkadaşlar bende şiddet içinde büyüm. Çocuklugum annem ve babamın kavgasına şahit olarak geçti. Annem çok şiddet gördü ve ben annemin çektigini ben çekmem dedim hep. Tahammülsüz bir insan oluşum belki bundandır. Babamın ailesi de anneme çok baskı yaptı. Burdan erkek evladı olan annelere sesleniyorum. Öncelikle oglunuza islamın gerektirdigi ahlakı aşılayın ve oğlunuzu seviyosanız onun yuvasını bozmayın.

 5. Gözdenur says :

  Bir gün öleceğini bilen insan, bir gün yaptıklarından hesap sorulacagını bilen insan, kadınların da insan olduğunu ve üstünlügün ancak takva ile oldugunu yani kadın erkeğin eşit oldugunun bilincinde olan insan zulmetmekten ve kibirden kaçınır diye düşünüyorum. Erkekler Allah ın emaneti olarak görseler eşlerini daha kârlı çıkarlar. Ama bu düşüncenin sonradan oluşması çok zor. Keşke okullarda ahlak dersleri verilseydi. O zaman “erkektir yapar” düşüncesi de bir nebze olsun azalırdı. Şimdi zina yapmak ayıp değil yapmamak ayıp gibi. Kıyametin yaklaştığı çok belli oluyor. Bende gencim belki çocuk sayılırım ama Allah a şükür yanlışı doğruyu ögrendim. Zulme ugrayan arkadaşlar dua edin. Ümidinizi kesmeyin. Ümidini kaybedenin kaybedecek hiç bir şeyi kalmamış demektir.

 6. ömercan says :

  BENDE SIDDET GÖRDUM KADINLARA DA TAKVA ILIM ISLAM OGRETILMELIDIR ARKADASLAR …. OGLUNU SAVUNAN SIZDEN YANI ODA BAYANDIR ….. YAI BANANNEM ERKEKTEN BOZMA BAYAN DEGILDIR .. BU KONUYU ERKEK UZERINE INSANLIK UZERINE BAHSEDERSENIZZZ … HAK YOL BULUNUR

 7. ömercan says :

  …. DÜNYADA 2 TİP KADIN VARDIR … BİRİ AÇAR BEDENİ AYAKLARINA KIRMIZI HALI SERERLER… BİRİ KAPAR BEDENİ AYAKLARINA CENNETİ ALA YI SERERLER….

 8. dilek says :

  slm.bizde 5 yıllık evliyiz.1 kızım var ve 3 aylık hamileyim.en çok ilgi beklediğim bu günlerde eşim çok ilgisiz.sürekli beni kırıcı rencide edici sözler sarfetmekte.sürekli kilomdan dolayı beni kırmakta ve beğenmemekte.aynı yatakta 2 yabancı gibiyiz.ne yapacağımı bilmiyorum.ne olur bana dua edin

 9. ali says :

  slm arkaslar cok guzel bır site yazıları olkudm yorumları ben 2 yıllk evlıyım 27 yansdayım eşim hamile tek sorunumz eşim bazı aile melerınde bneı korumuyorsun dıye tartısma baslatoıyor 2 gun felan kus duuryoruz ne yapcam ben annnm babamımı kardeslerımı eşimle 3çu bir arad oolmazmı yaw:(:(

 10. Hiranur says :

  Selamun eleykum arkadaslar allah hepinize sabir versin bende 4 yildir evliyim 2 tane cocugum var esimle aramda sorunlar var cok uzuluyorum cunku esimi severek evlendim her zaman kavga ediyoruz sorun bendemi ondami bilmiyorum

 11. Hiranur says :

  Birbirimize kusuz her zaman kustugumuzde ilk barismak icin adimi ben atardim ama bu sefer kalbimi coook kirdi ne yapmaliyim allah hepimizin yardimcisi olsun.

 12. Hiranur says :

  Ey din kardeslerim allah’in selami hepimizin uzerine olsun hepimiz eger muslumansak allah’in bize emrettigi sekilde davranmaliyiz biz eger muslumansak once basimi urtmeliyiz ahlakimizi duzeltmeliyiz farzlarimizi yerine getirmeliyiz

 13. kamil can says :

  Tek amacim evlenmek 32yasinda bir beyim. yasiyorum. 23-ve 26 yas arasi bir bayanla tanisip evlenmek istiyorum. Avrupada yasamayi kabul etmeli.iş yerım var calisiyorum. Kötü aliskanligim yok. Allahi seven bir insanim. Sevmek sevilmek istiyorum. Cocuklarim olsun istiyorum. Temiz bakimli bir adamim. Eger sende iyi huylu temiz bir bayansan bana yaz. Lutfen ciddi mesajlar. Ciddi olmayanlar yazmasin lütfen msn kamilyildiz34@hotmail.com ve telm 05342714646 beklyom telınzın

 14. Hiranur says :

  Allah hepimize sabir versin

 15. sila says :

  slm ben almanyadayim 13 senelik evliydik biz ben esim icin türkiyeden geldim 13 sene boyunca elimden gelen herseyi yaptim calistim birgün kocalik yapmadi bana hep kendi icin yasadi kac kere aldatti affettim bu en son 20 yasinda bi kiz buldu oda türk o kiz icin ailesini iki cocugunu birakip gitti simdi o kizla yasiyor 6 aydir sebep söyle diyorum bi sebep yok diyor sen bana fazla geldin benim 13 sene icinde ona yaptigimi hicbir kadin yapmamistir ben kabul edemiyorum bunu kimi kime degisti gitti beni bosver diyorum ya bu cocuklari nasil silip gitti ama hakkimi hicbir zaman helal etmiyorum o kiz benim yuvami yikti cocuklarimi babasiz birakti allah a havale ettim cok zor durumdayim o bana o kadar sey yaptigi halde halen unutamiyorum 7 ay olduu hergün dua ediyorumm alllahim onlar benim yuvami yikti sende onlara o yuva kurmayi nasip etme icim yaniyor benim sebepsiz böyle bi kiz icin 13 senelik yuvayi bi kalemde silip gitmekk nasil bi vicdan neydi o kizdaki 13 senelik yuvani yikacak kadar allah ta hicbir zaman vicdanini rahat birakmasin ben en son yakaladigimda herseyiyle gene kabul ettim oturup konustum insan gibi ondan sana kari olmaz o bekar sen nafaka ödeyecen o dügün ev isteyecek ama dinlemedi bi kalemde sildi gitti bizi nolur benim icinde dua edin

 16. ayşe says :

  arkadaşlar Allah yardımcınız olsun aranızda sevgi varsa herşeyi halledersiniz ama yoksa küçüçük şeyler sorun olur her sıkıntıda boşanmayı düşünmeyelim bi kötü gidip bi iyisi gelmez

 17. serap says :

  slm arkadaşlar.1 haftadır uyuyamıyorum.içimdeki kuşkulaar ve şüpheler.sizlere anlatayım ne olur bana yardımcı olun.eşim vardiyalı çalışıyor bir fabrikada.genelde alkole düşkün özellikle bira.hep evinde içerdi 6 yıllık evllilimiz boyunca böyle oldu.2 3 aydır işyerinden 1 kişi sayesinde dışarda içmeler başladı.1 2 kez.neyse 4 12 vardiyası için işe gitti.işe vardında beni aradı.vardiya amirinin sık telefonla konuştuğu için eşime kızdını söyledi.ve sinir oldunu vardiya amirine.akabinde yarımsaat sonra yine aradı kızımla konuşmak istedi ve telefona onu istedi.sonra pazara gideceksem gitmemi yağmur yağacağını dedi.ben pazara gittim eve geldim.saat akşam 7 30 eşimi aradım.sesi tuhaf alkol aldını anladım.canının sıkkın oldunu söyledi.niye diye soruyorum.vardiya amiri diyor.neden diyorum.boşverrrrr diyor .sesi daha bi keyifli.ne zaman geliceni sordum metroya binip gelicem dedi.1 saat sonra evdeydi.ama çok tuhaftı.bir votka içtim diyor.bir biralı votka diyor.güya metronun yanında büfe varmış ordan alkol almış oturup kaldırım taşa içmiş.içim içimi yiyor.eve geldinde gayet keyifliydi.önceden canı sıkkın oldunda gelip evde içerdi.şimdi içip geliyor.ertesi gün arabayı aradım.arka koltukta bir saç teli buldum .benim saçlarım kısa kesinlikle deil.arabaya yakında binende olmadıı annesinin saçıda kısa.sordum.sinirlendi,git dna yaptır dedi.sizce benmi çok şüpheciyim yoksa hayatında birimi var eşimin

 18. mert can says :

  selamün aleyküm… herkesin yorumlarını okudum 33 yaşında bir beyim. bayanları dinliyosun bayanlar sütten çıkmış ak kaşık erkekleri dinliyosun erkekler sütten çıkmış ak kaşık vel hasıl kimi dinliyoan herkes haklı haksız yok ama ortada o kadar faili meçhul hata ve yanlış varki bir türlü bulunamıyor. tarih boyunca bulunamadı bundan sonrada bulunamayacak. okumuş olduğum yorumlar ve yapmış olduğum kriminal incelemeler sonucunda kendimede kıyasla ve edinmiş olduğum hayat tecrübemle kadın olsun erkek olsun yapması en önemli şey bş verecen sallayacan gidecek eğr gerçekten mutlu olmak istiyorsan ilgisiz kalmayacan ama takmayacan da sevgini aşırı belli etmeyecen unutmayın ünlü düşünür filozof MERT CAN ne demiş ” KAÇAN KOVALANIR” kaçın kovalasınlar arkadaşlar. hadi ALLAHA emanet olun hepinize bol bol mutluluklar diliyorum….

 19. Harun says :

  İçki içipte evine sarhoş gidenlere çok kızıyorum hiç evde ailesini düşünmezmi içki içip eyleniyor karısı mazlum mazlum bakıyor ondan sorada başkasıyla çıkıyor

Bir Cevap Yazın