islamda karı koca ilişkisi, kocanın görevleri, kadının görevleri, sorumluluk

islamda karı koca ilişkisi

islamda karı koca ilişkisi

Aile ve aile fertlerinin karşılıklı görevleri pedagoji, sosyoloji, hukuk vb. bilimlerin alanına giren önemli konulardan biridir. Bu bilimlerin her biri, farklı bir açıdan bu konuya yaklaşmıştır. Biz burada bu yaklaşımların tümüne değinecek durumda değiliz. Sadece konuya bir eğitimci gözüyle bakıp neşeli ve huzurlu bir hayat için gerekli olan hususları açıklamak istiyoruz. Bu amaçla karı kocanın görevlerini üç bölümde ele alıyoruz:

1. Karı kocanın karşılıklı görevleri

2. Kocanın görevleri

3. Kadının görevleri

Hemen belirtelim ki bu bölme, ev ve karı koca ile sınırlı bir bölmedir. Eğer bu çerçevenin dışına çıkacak olursak, başka görevler de gündeme gelir. Eşlerin ailelerinin görevleri, toplumun karı koca karşısındaki görevleri, devletin bu husustaki görevleri vs. gibi. Ancak bu kısa yazıda onlara değinmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bu üç görevi esas alarak yazımızı üç bölüme ayırıyoruz. Her bölümde kısaca bu görevlerin bir kısmına değineceğiz.

a) Karı kocanın karşılıklı görevleri:

1. Karşılıklı saygı: Karı kocanın birbirine saygı göstermesi ailenin ruh sağlığı, sevginin artması ve aile temelinin sağlamlaşması açısından büyük öneme sahiptir. Bu saygı, karı kocanın birbirinin kişiliğine değer vermesini; birbirinin görüşlerine, düşüncelerine ve zevklerine saygı duymasını kapsar ve hayatlarının tüm alanlarını güzel etkisi altına alır.

2. Karşılıklı sevgi: İnsanların birçok duygusal ihtiyacı vardır ki en önemlilerinden biri de, sevgiye olan ihtiyaçtır. Karı ve koca, birbirinin sevgisine ve ilgisine mazhar olmayı severler. Sevgisiz yaşamın cazibesi yoktur; insanların çoğu ondan kaçar. Allah’ın Elçisi (s.a.a.) buyuruyor ki: “Erkeğin, karısına ‘Seni seviyorum’ demesi, hiçbir zaman onun kalbinden çıkmaz.”

3. Affedici ve bağışlayıcı olmak: Karı kocanın birbirinin hataları ve yanlışlarını affedip görmezlikten gelmesi, aile ortamında büyük öneme sahiptir. Bu hususa dikkat etmemek, aileye hâkim olan samimiyet ve huzur ortamını huzursuzluk, kötümserlik, asabîlik ve memnuniyetsizlik ortamına dönüştürür. Ruhun sakinliği, kinin bertaraf olması, izzetin artması, ömrün uzaması vs., hadislerde affedici ve bağışlayıcı olmanın etkilerinden sayılmıştır. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: “Üç şey dünya ve ahiretin yüceliklerindendir: Sana zulmedeni bağışlaman, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşı cahilce davranana karşı sabırlı ve halim olman.”

4. Sorumluluk almak: Aile mutluluğunun temininde etkili olan amillerden biri de, eşlerin karşılıklı sorumluluk duygusuna sahip olmasıdır. Kadın ve erkek, müşterek bir yaşamı kabullenmekle, aile kurmadan önce üzerlerine görev olmayan birtakım sorumluluklar aldıklarını bilmelidirler. Bu sorumluluklar, kadın ve erkeğin yetenekleri, yetkileri ve özel koşulları dikkate alınarak belirlenir. Geçimi sağlamak, aileyi idare etmek, eşlik görevlerini yapmak, çocukları eğitmek vs. gibi. Bu duygunun varlığı, aile bağının güçlenmesine ve ruhun huzurlu olmasına sebep olur.

5. Ahlâk: Ahlâk, insan hayatında önemli ve belirgin bir niteliktir. İnsanlara, özellikle de eşe ve çocuklara karşı güzel ahlâklı olmak, insanın kişiliğinde derin bir etki bırakır; toplumu ve aile ortamını sefa ve samimiyetle doldurur. Güzel ahlâkın olmayışı da, hayatı karartır ve asabîlik, asık suratlılık, sabırsızlık, bahanecilik vs. gibi olumsuz yan etkilere neden olur; korku, kaygı, kişilik kaybı vs. gibi etkileri beraberinde getirir. Tatlı dillilik, insanlara saygı göstermek, alçak gönüllülük, geniş kalplilik, selâm vermek, hâl hatır sormak ve şefkat göstermek, güzel ahlâklılığın tecellilerinden sayılır.

6. İyimserlik: Tarafların birbirine güvenmesi, müşterek hayat için büyük bir sermayedir. Nitekim güvensizliğin de hayatta birçok menfi etkisi vardır. Kötümser bir kimse, negatif ve hasta bir ruha sahiptir. Onun ruh sağlığı ve dengesi bozuktur. Kötümserlik sonucu eşine güveni olmayan bir insan, aile hayatının sefa ve huzurundan mahrum kalır. Böyle bir insan, sosyal ilişkilerde de başarılı olamaz. Çünkü başkaları hakkında kötü zan besleyen biri, dostları ve arkadaşlarını kaybeder ve yalnız kalır. İmam Ali (a.s.) buyuruyor ki: “Bir insana kötümserlik galip gelirse, onunla hiçbir dostu arasında barış ve huzur kalmaz.”

7. Rıfk ve müdara: Eşlerin birbirine karşı görevlerinden biri de, rıfk ve müdaradır. Şöyle ki; eşimizin kusurları, eksiklikleri ve hoşlanılmayan davranışları karşısında sert bir tepki göstermemeli ve şiddete başvurmamalıyız; tam tersine, şefkat ve samimiyetle yaklaşmalıyız. Çünkü kadının da, erkeğin de sözlerinde ve davranışlarında karşı tarafın hoşlanmayacağı eksikliklerinin olması doğaldır. Ne var ki müdara etmek, eşimizin kusurları ve eksiklikleri karşısında umursamaz olmamız anlamına gelmez. Müdaranın anlamı, eşimizin kusuru veya eksikliğini gidermeye çalışırken onun kapasitesini göz önünde bulundurmamız, yapabileceğinden fazlasını ondan beklemememiz ve istenmeyen özellikleri karşısında büyük insanlara yakışan bir davranış sergilememizdir.

8. İffetli ve namuslu olmak: Günümüz toplumunda bu özellik, genellikle kadınlardan beklenir. Ancak hadislerin bu husustaki bakış açısı daha geniştir. Hadislerde, iffetli olmak, karı kocanın karşılıklı görevlerinden biri ve en üstün ibadet olarak sayılmıştır. Hz. Ali’nin (a.s.) tabiriyle iffet, şehvetler karşısında direnmektir. Bu da hem kadından ve hem de erkekten istenilen bir şeydir. Hadislerde, karı kocaya, birbiri için süslenerek iffetlerini korumada birbirine yardımcı olmaları tavsiye edilmiştir. İffetli olmak; eşin kirli insanlardan korunması, aile bağının güçlenmesi, eşin güvenini kazanmak vs. gibi faydaları beraberinde getirir.

9. Birbirini anlamak: Ailevî sorunların birçoğunun temelinde eşlerin birbirini anlaması yatmaktadır. Eşinin içinde bulunduğu şartları ve yaşadığı sıkıntıları anlayan bir kimse, onun iyiliklerini daha iyi derk eder ve zahmetlerinin kadrini bilir. Eşini anlamayan bir kimse, onun bütün çabalarını görmezlikten gelir, kusurları ve eksiklerini gözünde büyütür; zahmetlerinin kadrini bilmediği ve onu teşvik etmediği gibi, iğneli ve kinayeli sözleriyle de onu incitir ve yaşama sevincini ondan alır. Gurur ve kibirden kurtulmak, birbirinin ruh hâllerini ve sıkıntılarını bilmek, eşlerin birbirini anlaması yolunda atılacak ilk adımlardır.

b) Kocanın görevleri:

1. Aile müdüriyeti: Çünkü o, bedenen daha kuvvetlidir ve aileyi idare etmek için daha güçlüdür. Kadın, tıpkı gül gibidir; gül, yakıcı güneşe, rüzgâra ve kasırgaya dayanamadığı gibi kadın da, ağır ve yıpratıcı sorumluluklara dayanamaz.

İmam Ali (a.s.), oğlu İmam Müçteba’ya şöyle vasiyet etmiştir: “Kadına, şahsî işlerinden fazlasını yükleme. Çünkü o, reyhandır; kahraman değildir.”

Erkeğin sorumlulukları, sadece ailenin geçimini sağlamakla sınırlı değildir. Aile fertlerine doğru yolu göstermek, eğitim ve terbiyelerine nezaret etmek, onlara iyiliği emretmek, ahlâkî yönden sapmalarına engel olmak vs. erkeğin önemli vazifelerindendir. Dikkat edilmesi gereken husus ise şudur: Erkeğin aile müdüriyetinde başarılı olması, ancak aile fertlerinin gönüllerine taht kurmasıyla mümkündür.

2. Ailenin geçimini sağlamak: Evin asıl işlerini idare etmek kadının sorumluluğunda olduğu için, doğal olarak erkek de ailenin geçimini temin etmelidir. Ancak bunu minnetsiz bir şekilde yapmalıdır. Çünkü bu, aile reisliğinden dolayı üzerine düşen bir görevdir.

3. Aileyi rahat yaşatmaya çalışmak: Aile bireyleri, geçimlerinin temininin yanında nispî bir refah içinde yaşayabilmeleri için erkeğin cömertliğine muhtaçtırlar. Bu yönden bir kısma ve kısıtlamayla karşı karşıya kalırlarsa, birçok ruhsal ve bedensel darbeye maruz kalırlar. Ancak aileyi rahat yaşatmak, savurganlık yapmak ve israf etmek anlamına gelmemektedir. Bunun anlamı, cimrilik yapmamak ve erkeğin ekonomik imkânlarına uygun biçimde aileyi refah içinde yaşatmaya çalışmaktır. İmam Rıza (a.s.) buyuruyor ki: “Erkeğin, ailesinin geçimini kısmaması gerekir ki ölümünü arzu etmesinler.”

4. Diktatörlükten sakınmak: Erkek, her ne kadar ailenin reisi ise de, emir ve nehiyde bulunmaktan sakınmalıdır; eşinin ve çocuklarının görüşlerini dikkate almalıdır. Kendini beğenmişlik ve yersiz sıkmalar, ailede diktatörlük düzeninin hâkim olmasına sebep olur; sağlıklı aile ilişkilerine ve çocukların doğru biçimde eğitilmesine zarar verir. Bu husus o kadar önemlidir ki Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Mümin, ailesinin yemek istediğini yer. Ama münafık, kendi yemek istediğini ailesine yedirir.”

c) Kadının görevleri

1. Kocasının sırlarını korumak: Kadın, asla kocasının sırlarını ifşa etmemelidir. Aksi hâlde kocasının güvenini kaybeder. Bazı erkeklerin işleri hakkında hanımına fikir danışmamasının bir nedeni de, hanımının sır saklayacağından emin olmaması ve söylediği şeyin ertesi gün ağızdan ağza dolaşmasından korkmasıdır.

2. Kocasının işine yersiz yere karışmamak: İnsan, fıtrî olarak özgürlük ve bağımsızlık ister. Bu eğilim, erkeklerde daha güçlüdür. Hanımlar, hayırhahlıklarının her zaman kocalarının yararına olacağını zannetmesinler. Bu konu, evlilik hayatında zaman zaman ciddî krizlere yol açabilir. Bu yüzden erkeğin bağımsızlığına zarar vermemeye çalışın.

3. Evi idare etmek: Evi idare etmek ve ev işlerini evirip çevirmek, hukukî olarak kadının sorumluluğunda olmasa da, ahlâkî olarak onun görevlerinden sayılmıştır. Evi idare etmek, oldukça önemli bir iştir. Maalesef yalnızca ev işlerini yapan kadınlar (ev kadınları), kendilerinin ve yaptıkları işin gerçek değerini bilmiyorlar. Gerçek bir ev kadını, önemli bir birimin tüm işlerini tek başına yapan liyakatli bir müdürdür. Hem plânlayıcı, hem uygulayıcıdır. Uluslararası çapta kariyer sahibi olan birçok erkek, bu başarısını “bir ev kadını”nın tedbiri, ahlâkı ve liyakatine borçludur.

4. Ailenin harimini ve değerlerini korumak: Kadının kocası hakkındaki en büyük vazifesi, erkeğin evdeki namusu ve vekili olarak davranışları ve sözleriyle ailenin harimini ve değerlerini korumaktır. Böyle bir kadın, hem kocasının malını korur, israfa ve lükse kaçarak kocasının servetini zayi etmez; hem tehlikeler karşısında aile haysiyetini ve kocasının şerefini korur; hem de tesettüre riayet ederek namahremlere karşı örtünür.

Kocanın cinsel ihtiyacını karşılamak, onu övüp teşvik etmek, sevgiyi şarta bağlamamak vs. de, riayet edilmesi hâlinde hayatı neşeli ve sefalı kılacak olan diğer hususlardandır.

ZEHRANETEtiketler: , , , ,

Facebook'ta Paylaş Leave a CommentYorumRSS FeedSubscribe

Yorumlar
 1. sümeyye
  23 Ocak 2009

  Allah razı olsun bu haftaki sohbette arkadaşlarımla bunları paylaşacağım.

  Yorumlayın
 2. melek cetın tas
  25 Haziran 2009

  eyer bır gunah ısleyıpte pısman olduysanız once dılınızle duzeltın sonra elınızle duzeltın daha sonra kalbınızle duzeltın sadece kalbınızle pısmansanız ıanınız zayıftır

  Yorumlayın
 3. arzu
  29 Temmuz 2009

  sevgili arkadaşlar 14 yaşında evlendim çok acı çektim jiletle bilek lerimi kestim allaha şükür ölmedim bu olaydan sonra pozitif olup herşeyin kendi elimizde oldugunu ögrendim bırak karşındaki ne yaparsa kendine ben yanlız rabbime güvendim ve sıgındım 9 yılda nerden nereye vardım ne olursa olsun yanlız rabbimize sıgının o mutlaka ışık tutar

  Yorumlayın
 4. nurgül
  09 Ağustos 2009

  allah razı olsun şu an bende ayni durumdayım. ters bir şeyler yaparım diye çok korkuyorum sizin bu konuyu okuyunca biraz rahatladım kendime ve cevremdekilere zarar vermekten korkuyorum imanımız bizi ayakta tutacak inşallah rabime guveniyorum ve onun rahmetine sıgınıyorum

  Yorumlayın
 5. ülkü
  29 Eylül 2009

  allah razı olsun sizden kadın erkege gore daha anlayıslı kadını nasıl yoğurursan öyle yersin

  Yorumlayın
 6. mesut
  04 Ekim 2009

  ben karımdan ayrılmak üzereyim daha doğrusu 4 ay önce bir tartışmadan dolayı ailesi geldi götürdü şimdi ne yapıyor bilmiyorum ama ben onu çok özlüyorum bazen oturdukları evin çevresine gidip özellikle de akşam onu 1 dakika bile olsun uzaktan görmeyi umuyorum onsusuz yapamamıyorum lütfen benim için DUA edin barışalım….

  Yorumlayın
 7. tunay
  08 Ekim 2009

  bu site çok güzl çok beğendim yapanlara çoooooooooooook teşekkürler herkese duacıyım sizde bana dua edin

  Yorumlayın
 8. HAVVA
  18 Ekim 2009

  Bende yeni evliyim 4 ay oldu henüz 18 yaşındayım ama eşim biz nişanlıyken beni çok seviyodu saygıda kusur etmiyordu ama evlendikten sonra değişti ne saygı ne sevgi kaldı üstelikte babasının kredi borcu var üzerimizde hiç bana destek olmuyo her konuda ailesinin tarafına geçiyo ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum bi koca her zaman ne olursa olsun karısına destek olmalıdır… ne yapmam gerekiyo ne olur bana yardımcı olun… ALLAH’a emanet olun

  Yorumlayın
 9. Ebru
  31 Ekim 2009

  ben kocamı boşadım .fakat o beni bırakmıyor her zaman Allah’a dua ediyorum eyer hayırlıysa içime bir sıcaklık ver!sürekli okuyorum fakat affedemiyorum.yanlış yapmamak için Allaha sığınıyorum. Allah imanımızdan ayırmasın.

  Yorumlayın
 10. Ebru
  31 Ekim 2009

  Havva ben Ebru 14 yıılık evliydim bitti.durumuna üzüldüm ama evlilik mücadeleyle devam eder.sakın kocanı eve gelince eleştirme ailesiyle olan sorunlarını kocana yansıtma kendin hallatmeye çalış. sakın unutma kocan ne ailesini nede seni kırmak ister.o senin ellerinde onu yoğuracak olan sensin!Bunuda anlayışlı ve sevgi dolu tavırlarınla yapabilirsin.lütfen ılımlı ve kurnaz ol. zayıflığını belli etme!ALLAH’a emanet olun. mutluluklar

  Yorumlayın
 11. önder
  05 Aralık 2009

  bende 6 yıllık evliyim 1 oğlumuz var 4 yaşında eşimin her huyu güzel ama evde ne koşsak halaları amcaları yani tüm aile ferdinin haberi oluyor o konuda eşime hiç ama hiç güvenemiyorum ama eşimi çok ama çok seviyorum ne yapmalıyım ki sizce eşim öyle yapmasın.ALLAHA emanet olun saygılar.

  Yorumlayın
 12. LALE01
  10 Aralık 2009

  bu konular cok guzel hep denilen sey kadin ailesine namuslu, ilgili kocasini iliskide takmin etmek iste masraflara dikatete bulunmak ….iste bede soylemek istiyuorum ki genelde kadinin icinde vardir idare ruhumuz ama bence erkekklerin de sorumsuzlari da baya bi orani yuksek bence, evde komisyon yok ken iste gidip kendi keyifinden kalmayan odenecek fotora oldumu karicim sen bul da ode deyenler devar buna ne demeli …..

  Yorumlayın
 13. LALE01
  10 Aralık 2009

  Sevgili ebru ya cevap yazmak istiyorum .
  bir erkek ne karisini ne ailesini kirmak ister demissin bazen de tersi oluyo…
  benim bir gorum cem var iste yetim yetip artiyo devamli istekleri mati yonden halbuku bizde zor geciniyoruz Tabiki kayin validemler pederler hic sescikartmiyorlar bu durumlar cunku bazen onlar da baski yapip beyimden matiyat umuyorlar bu durumda bir sey dedimmi tam tersini yapiyo nasil ve ne diyecegimi sasirdim bir de ustunune ustluk beuy zat-en tutumlu birsi de degil ne yapsam bana ne tavsiye edersiniz zaman gectik ce sikitiyi ceken benden baskasi degil herkes rahat yasantisina devam ediyo buda beni acitiyo vesayire…..allaha emmanet olun….

  Yorumlayın
 14. LALE01
  10 Aralık 2009

  selam EBRU.ne kadar kocani ellerinle yoguracaksin demissin bazen ne yapar san yap ailesi cok agir baski yaptimi bir guzel ister istemez tartismamiz oluyo bizim cunku bir denem sonra hep afedici oldum ama beni benden cik ezberleyince artik laf anlatamiyorsun.Bende saskin bir halde cok dusunuyorum bizim sorunumuz biz esimlen bir birimizi cok seviyorduk gorucu usulu evledeki 10 sene olacak 3 cocugum var allah bagaslasin . Hem de ustelik akraba evliligi “teyze olu” zaman gectik ce kocama laf dinletemiyorum ailesi devamli baski yapip birbirimiz de tartisa tartisa brbirimizden soguduk hisediyormu,savasmaktan yoruldum.beyim tutumsuz sayilir, bir de ustune ustluk bir tane gorumce” var telefonda matiyat talebetsin hem sipsak gonderir basinda kocasi babasi da devamli babasi da yardim eder para sikitisi yok (ek is yapar)+babsini da uter luxe yasamini devam etiriyo bir sey de sikitisi yok .
  Arada babasina iyi gorunmek icin arada saklidan gonderiyor beyim….Herseyin farkindayim laf dinletemiyorum 3 tane de benim cocugum var istekleri oldumu yerine getiri sem devamli niye aliyorsun diye kizar ustune basa basa soyluyorum ki basrafli degilmdir harcamaya firsat olmuyo ancak seyire bakiyorum ev fotoralari nasil yatacak diye doner bir de utanmadan bana sorar iste orda baslar tartismamiz dayanamiyorum artik sinir damar larim gerildi ….benzer olylarin varsa paylasir saniz tek olmadigimi anliycam bir de onerisi olan varsa bekliyorm……Ayrilmak ta kolay degil en kucugum 1 aylikfilan en buyugu 7 bucuk yasinda….

  Yorumlayın
 15. leyla
  18 Aralık 2009

  selam bütün mümin hanımlar öncelikle cumanızhayırlı olsun.bir bayanolarak buna benzer sorunlar bende yaşadım ama şimdi düzeldi en azından tavsiyem şu olacak aranızda soğukluk yaratmayın ozaman ailede yaşanacak bütün kavramlar yok oluyo yerinidezor bi yaşam alıyo hayat ozaman daha çrkilmez oluyo ne olursa olsun sevgiyi kaybetmeyin en azından burasının fani bi dünya oldunu unutmayalım…herkese hayırlı günleer

  Yorumlayın
 16. eda
  20 Haziran 2010

  karı koca ilişkileri nasıl oluşur

  Yorumlayın
 17. garip
  21 Haziran 2010

  arkadaşlar allahın selamı ve rahmeti özürinizde olsun. bir insanın temelinde mayası haram ise düzelmesi büyük mucize.

  Yorumlayın
 18. garip
  21 Haziran 2010

  arkadaşlar her başarılı erkeğin arkasında sevgi dolu idareci bir bayan vardır.bu güzel insanı fark edemeyen erkek kördür.herşey dileğinizce olsun kötü dilekler kabul edilmiyor.bilesiniz arkadaşlar.alaha emanet olun.

  Yorumlayın
 19. garip
  22 Haziran 2010

  Mesut kardeşim eşin yanındayken kıymetini’bil bari gidince kiymet verdiğini görmeyince hiç bi anlamı kalmazki girişken ve sevgi dolu ol gurur yapma asla kardeşim gerekir se ailen icin gururunu ayakların altına al. Bu duam bütün mümin kardeşlerim için. ALLAHIM birbiri seven insanları tez zamanda kavuştur, zülüm ve sefalette savaşta olan bütün mümin kardeşlerimi yarabbim yardımını esirgeme sen bağışlayıcı af edici rahmetini bizden esirgemeyen bin defa tövbe edip tövbemizi bozan aciz kullarınızız ona rağmen af edicisin hazreti Muhammet (s.a.v ) efendimizin ömeti ve senin aciz kulların olarak hata yapmayıpta, şefkatli ve sevgi dolu birer insan eyle Yarabbim. Amin ALLAH Hiç kimseyi zor durumda bıkmasın.hayra kalın.

  Yorumlayın
 20. yeşim
  10 Temmuz 2010

  bu yazıyı yazana çok tşk çok açık ve net yazılmış bende 15 yılık evliyim ve 3 ywvrum var ama hiç mutlu bir ailem olmadı bir yuva kuramadım kendime hata bendeniydi acaba eşim çok kıskanç ama bi evlilikte şiddet varsa çok zor

  Yorumlayın
 21. oner
  21 Ağustos 2010

  merhabalar ben 18 aylık evlıyım. eşım şehir başka şehirden geldıgınden aılesınden uzakta yasıyor. ama gorucu usulu ve benımle ıstıyerek evlendı. ilk 6 ayımızda cok mutluyduk. 6 ay sonra aılesı sık sık yanımıza geldıler ve her gerı donmelerınde kızlarınıda alıp gerı gıttıler kızları da en az 3 hafta yanlarında kalıyordu. cocugum oldu dogalı 8 ay oldu ben cocugumu toplamda 3 ay gordum. dıger gunlerı kendı aılesının yanında gecırdı. bu benı cok uzuyhor kendısıne soyledım ama kavga nedenı oldu ve sımdı aılesının yanında kalıyor. 3 hafta oldu konusmuyoruz. sırf hafta sonu erken gel dedım ıcın beraber vakıt gecırelım dedım. bana hayır dedı ben cok kırdı. sımdı ne yapacagımı bılemeıyorum :( allah benım ıcın en hayırlısını versın

  Yorumlayın
 22. nermin
  03 Eylül 2010

  ben 14 aylık evliyim ve hala eşimden sevgi görmedim evde benle hiç konuşmaz soru sorarım cvp vermez bana bagırp durur bende herzaman anlayışla karşılarım gleryüzümü saygımı hizmetimi eksik etmem hala aynı rabbime sıgındm nolur biri yorum yazsın

  Yorumlayın
 23. nermin
  03 Eylül 2010

  ailesine karşı çevreye karşı çok iyi benim oturdugum odada bile durmaz napıcamı bilemedim çok deger veriyorum ondanmı

  Yorumlayın
 24. vicdan
  29 Eylül 2010

  söylediklerine içtenlikle katılıyorum…

  Yorumlayın
 25. vicdan
  29 Eylül 2010

  nerminciim allah sabır versin öncelikle…bu durumu oturup konuşmadın mı hiç,

  Yorumlayın
 26. ebru
  09 Ekim 2010

  mesut gercekten mesajına cok duygulandım aynı duyguları eşimle bende yasadım ama oturup beklemekle olmuyor kardeşim cocugun varmı?

  Yorumlayın
 27. ebru
  09 Ekim 2010

  havva kesinlikle mücadele etmelisin eşini seviyorsan tabiki ve aynı sorunları bende yasıyorum ailsni hiç umursama sorma bile inan cok işe yarıyor para pul gelip gecici sen eşinle mutlu olmana bak arkadaşım bendn sana abla tavsiyesi

  Yorumlayın
 28. mustafa
  11 Ekim 2010

  bende geçen sene 6 ay süren bi evlilik yaşadım. evlenmeden 4 yıldır birbirimizi tanıyorduk. bana taparcasına aşıktı. evlenmeden 2 sene önce nişanlandık.ben elime mesleğimi alınca nişanlanabildik. nişanlıyken çok yalanını yakaladım. yüzüğü attım. çünkü başka biriyle telefonla mesajını yakaladım. bana anlattığına gore o başka biri buna askıntı oluyomuş. bende belki doğrudur kızın günahını almayayım dedim. hiç bi zaman vicdanım onu yüz üstü bırakmaya el vermedi.bana düğünden bir yıl önce resmi nikah kıydırdılar. kız okuyurdu. aynı çatı altında 1 ay bile kalmadık. evlendikten 6 ay sonra okulu biter bitmez bana şöyle dedi. senle artık işim olmaz herkes kendi yoluna.okulu bitince daha evine bile uğramadan babasının evine gitti.bana nafaka tehdidi ederek takıların hepsini de aldı.ayrıldık. sonuç ise: o mesajlaştığı evli olan herif var ya işte onunla evli şimdi. Arkadaşlar Allah hepinize hayırlı kısmetler versin bu zamanda evleneceğiniz kişiyi çok iyi araştırın. bir insanın mayası geni bozuksa,o ve onun akrabalarından uzak durun. Ama Allahtan büyük dileğim yaptıkları yanlarına kar kalmasın.

  Yorumlayın
 29. fatih
  04 Aralık 2010

  arkadaşlar merhaba.herkesin yazdığını okudum.gönül isterki hiçbirisi olmasın .ama hayatın acı gercekleri.kimisi aile yaşam tarzını bilmediğinden,kimisi aile baskısından,kimisi psikolojik sorunlardan vs kaynaklanan sorunları ailesine yansıtmaktan kaynaklanıyor.ben 32 yasında boşanmış birisiyim.sebep;karı koca arasında gizli kalması gereken konuların dış etkenlere anlatılması veya aktarılması.onu asla suclamadım.hep biz hata yapık dedim.asıl konu ne biliyomusunuz arkadaşlar anladığım kadarıyla.size eş adayı olabilecek insanı nişanlılık dönemindeki yapmacık hareketlerinden arındırılmış şekliyle tanımak ve sayet size göre degilse sonra düzelir dersek, sonradan düüzelmez o evlilik.yani geri dönmesini bırakmasını beklemek.benimki sadece bir görüştü.umarım hersey gönlünüzce olur.allaha emanet olun.eger bu konuları tatlı dille konuşup tartışmak isteyen varsa beklerim.bay bayan hiç farketmez.kalın saglıcakla. fth-ugur@hotmail.com

  Yorumlayın
 30. meltem
  05 Aralık 2010

  mrb.ben 3 yıllık evliyim 1.5 yaşında kızım var
  eşim beni aladattı tartıştık beni istemedigini söyledi git dedi ama onu ve kızımı çok sevdigi
  mden bırakıp gidemiyom ne yapmalıyım çok üzgünüm

  Yorumlayın
 31. Elif
  17 Aralık 2010

  Ne kadar cok problemliler bosananlar var üzüldüm simdi hersey aslinda insanin kendi elindedir iyilikte kötülükte.Bir insan karsi terafa saygi sevgi gösteriyorsa huzur veriyorsa eminimki o kiside seviyorsa karsiligini mutlaka görecektir.Tabiki arasira tartismalar oluyo olmuyo degil,ama önemli olan kari koca arasinda bir sözüm bulmak.Baskalari araya girerse olay daha cok büyür.Ve insan sevdiyi halde isin icinden cikamaz hale gelebiliyor ve bosanmaya kadar gidiyor.Arkadaslar lütfen ALLAH herkese akil vermis.Mantikli düsünün.

  Yorumlayın
 32. mehmet
  12 Ocak 2011

  Burada bir sürü bayan ilginç yorumlarda bulunmuş, ebru isimli biri “ailesini hiç umursama sorma” diye tavsiyede bulunmuş. Bu fikirde bayanlar nasıl türedi anlamak zor. İslam meşru dairede kocaya itaati emrediyor.

  Yorumlayın
 33. Fatih
  21 Ocak 2011

  Arkadaslar bende 2 yıllık evliyim benimde evliliğim kötü gidiyor eşimin bana olan bütün güvenleri öldü.tabi suçu eşimde bulmuyorum zamanında yaptığım bir takım hatalardan dolayı daha bana bana güvenmiyor bu güveni nasıl sağlayabilirim sizce ..ALlaha emanet olun hayırlı geceler

  Yorumlayın
 34. irfan
  15 Şubat 2011

  uşak ve afyonkarahisar illerinden uygun koşullarla tokiye katılmak istiyorum yardımcı olup vede yönlendirme yaparsanız sevinirim

  Yorumlayın
 35. sara yetkin
  27 Mayıs 2011

  allah hepinizden razı olsun aynı sorunlarla karşı karşıyayız ben 9 yıldır evliyim 1kızım 1 olum var eşimin annesi hergün bizi
  birbirimize düşürüyor eşimde onun laflarının yüzünden benle kavge ediyor bende dayanacak güc kalmadı artık yollarımızı ayırmak istiyorum her gece aynı lafları dinlemekten cok sıkıldım bana yardım edin ne olur

  Yorumlayın
 36. sara yetkin
  27 Mayıs 2011

  lütfen benide aydınlatın eşimide cok seviyorum ayrılmakta istemiyorum o öyle annesinin lafı icin benle tartıştıgı zaman bende ondan soluyorum allah razı olsun tşk ederim cevabınızı bekliyorum

  Yorumlayın
 37. enes
  21 Haziran 2011

  ilk bas sen karına sahp cıkman lazım bir evde kocaın sözü geçer başka kimse senin evine seninilşkine karışamaz karını karşına alıp konuş anlat durumunu

  Yorumlayın
 38. Merve
  02 Ağustos 2011

  Allah razı olsun bizi aydınlattığınız için.

  Yorumlayın
 39. sevil
  08 Ağustos 2011

  Öncelikle Allah herkese hayırlı eş nasip etsin.Ben de 26 yaşında boşanmış biriyim.Eğer bir erkek sizden maaşını saklıyorsa,maaşını öğrenmemeniz için arkadaşlarına karılarımızın yanında maaştan bahsetmeyelim diyorsa,kendisi çok daha fazla kazanırken sizin paranızı yiyip kendi parasını saklıyorsa,arabası varken sırf altınlarınızı alabilmek için arabayı yenileyelim diyorsa, ailesiyle arkanızdan iş çevirip mahalle kadınları gibi dedikodunuzu yapıyorsa,evin kirasını bile ödemiyorsa..Kısacası o erkek sizin karınız olduysa benim gibi 2 ay olmadan boşandığınıza şükredersiniz. Herkes rolunu bilecek evlilikte kadın gibi erkekler zaten evliliği hak etmiyor.

  Yorumlayın
 40. ismail
  12 Ekim 2011

  s.a kardesim öncelikle Rabbim yar ve yardimcin olsun

  sana tavsiyisey bol bol dua et ve sabr et Rabbimden umudunu kesme..

  Türkiyede Sidki Aslanhan isminde bir Aile egitimcisi (profesör) var. onunla irtibta gecin ve durumu izah edin. Umarim size coook yardimi dokunacaktir.

  Yorumlayın
 41. emine
  03 Kasım 2011

  bende 8 aylık ewliyim ve ben kaçtım sewgiliyken aramız çok iyiydi ilk kaçtığım zamanlar da bile iyiydikl ama şimdi aramıza buzlar girdi ne kadar eritmeye çalışsaamda olmuyo ailesini tututyo bana karşı buda bnm zoruma gidio çünkü ben herşeyimi bıraktım ailemi bile herşeyimle geldim onun yaptğna bakın ltfen yorum yazın…

  Yorumlayın
 42. emine
  03 Kasım 2011

  ama sanırım daha fazla uzun sürmez bu ewlilik yalanlarını bile yakaladım onun lütfen yorum yazın.

  Yorumlayın
 43. eyyüp
  03 Ocak 2012

  arkadaslar bütün mesajları okudum ve gercekten cok cok üzüldüm ben 21 yasındayım ne evli ne de nisanlıyım sevgilim bile yok ama karı kaca arsındaki muhabbeti merak edip arastırmaya karar verdm bu siteye rastladım okuduklarım beni gercekten cok üzdü yani merakımın gitmesi bir yandan evlilikten bile sovudum diyebilrim allah hepinize sabır versin umarım hersey yoluna girir….

  Yorumlayın
 44. aişe
  01 Şubat 2012

  selamun aleykum arkadaşlar ben beş yıllık evliyim bundan iki sene öncesine kadar çok mutsuzdum eşim namaz kılmıyordu iki yıl önce başladı başlar başlamaz da evliliği mi ze çok faydası oldu öncelikle Allah korkusu olacak bir insan da simdi görevlerini çok araştırıyor ve uyguluyor çok mutluyum artık Rabbim herkese nasip etsin sabırlı olun bol bol dua edın muminın ilacı duadır

  Yorumlayın
 45. sema
  08 Şubat 2012

  Hayırlı günler,yazılanları okudukça çok üzülüyorum.Gençlik nereye gidiyor diye, arkadaşlar bir çoğunuzun annesi olacak yaştayım.Evlilikte en önemli şey sabırlı olmak ve birbirine saygılı davranmaktır.Bunun temeli de Allahtan korkmaktan gelir.İçinde allah korkusu olan eşininde çoluk çocuğununda haklarına saygı gösterir.Evlilik sadece iki insanın evlenmesi değildir.Eğer ailelerinizle iyi gecinmezseniz hep bir eksiklik olur.Her ailede yapılan hatalar, yanlışlar muhakkak ki vardır.Ama sabırlı olmak gerekir. Ne demişler sabrın sonu selamettir. Eğer eşinizi seviyorsanız ailesine de hoş görülü davranmanız gerekir. Tabi oda sizinkilere.Ne olur ufak şeylerden mutlu olmaya çalışın.Bir yuva kolay kurulmuyor.Hele birde çocuk varsa, sabırlı olun.Sonunda muhakkak mutluluğu yakalayacaksınız. Allaha emanet olun.

  Yorumlayın
 46. meral
  17 Şubat 2012

  benım kocamda bıraz düşüncesiz hala anlayamadı bızım onunla ortak hayatımz olduğunu bı kaynım evlerden uzak eşimi resmen soyuya ki maddı durumu ıyı olmasına ragmen ne alsak gözü onda alana kadar eşimin peşini bırakmıyo benımki de hemen ona goturuyo gizli gizli ben duunca kızıyorum o bizden bi kuruşunu dahi alıyo sen nenden böle yapıyosun deyince sen karışma bişeyini eksik koymuyorum ondan sonrası seni ilgilendirmez diyo ben ne yapmalıyım

  Yorumlayın
 47. sevda
  01 Mart 2012

  eşimi çok seviyorum ama sanal yüzünden hergünm zehir ne yapmalıyım bilemiyorum…

  Yorumlayın
 48. sevda
  01 Mart 2012

  eşimle hergün tartışma ve eşimin bana oln saygısız hakaretleri her seferinde ananın evine git seni istemiyorum deyişi kalbimi çok kırıyor sizce ne yapmalıyım da

  Yorumlayın
 49. eyyüp
  02 Mart 2012

  meral abla bence iki kardesn arasna hic girme her zaman kötü olan sen olursn birde eger istersen tabi kocana hak vermeyi denesene insallah rabbim senin hoş görülü yaklasımının hatırına hayırlar vesile eder temennim bu….allaha emanet olun.

  Yorumlayın
 50. ramazan
  10 Mart 2012

  sizin gibi deneyimlri olan insanlar genç evlilerle bu deneyimlerini bu şekilde paylaşsa evlilikler daha düzgün ilerler diyorum.

  Yorumlayın
 51. zeyneb
  15 Mart 2012

  hepınızım yorumunu okudum ve çok üzüldüm ama hrşeyın bsı sabır arkadaşlar alalah hepimizin yardimcısı olsun inancinızı duanızı eksık etmein hr evde sorünlar var herkesin derdı farklı faklı kendinizi uzmememeye bakın bu dünya gelip geçğiçi

  Yorumlayın
 52. halime
  01 Nisan 2012

  evlilikişi çok zor. benimde sıkıntılarım var. herkezden dua istiyorum

  Yorumlayın
 53. Gonca gulum
  15 Nisan 2012

  Allah hepimizin yardımcısı olsun evlilik çok zormuş daha doğrusu evliliği yürütmek dualarınızda bizleri unutmayın

  Yorumlayın
 54. Gözdenur
  14 Mayıs 2012

  Selamün aleyküm arkadaşlar bende şiddet içinde büyüm. Çocuklugum annem ve babamın kavgasına şahit olarak geçti. Annem çok şiddet gördü ve ben annemin çektigini ben çekmem dedim hep. Tahammülsüz bir insan oluşum belki bundandır. Babamın ailesi de anneme çok baskı yaptı. Burdan erkek evladı olan annelere sesleniyorum. Öncelikle oglunuza islamın gerektirdigi ahlakı aşılayın ve oğlunuzu seviyosanız onun yuvasını bozmayın.

  Yorumlayın
 55. Gözdenur
  17 Mayıs 2012

  Bir gün öleceğini bilen insan, bir gün yaptıklarından hesap sorulacagını bilen insan, kadınların da insan olduğunu ve üstünlügün ancak takva ile oldugunu yani kadın erkeğin eşit oldugunun bilincinde olan insan zulmetmekten ve kibirden kaçınır diye düşünüyorum. Erkekler Allah ın emaneti olarak görseler eşlerini daha kârlı çıkarlar. Ama bu düşüncenin sonradan oluşması çok zor. Keşke okullarda ahlak dersleri verilseydi. O zaman “erkektir yapar” düşüncesi de bir nebze olsun azalırdı. Şimdi zina yapmak ayıp değil yapmamak ayıp gibi. Kıyametin yaklaştığı çok belli oluyor. Bende gencim belki çocuk sayılırım ama Allah a şükür yanlışı doğruyu ögrendim. Zulme ugrayan arkadaşlar dua edin. Ümidinizi kesmeyin. Ümidini kaybedenin kaybedecek hiç bir şeyi kalmamış demektir.

  Yorumlayın
 56. ömercan
  18 Mayıs 2012

  BENDE SIDDET GÖRDUM KADINLARA DA TAKVA ILIM ISLAM OGRETILMELIDIR ARKADASLAR …. OGLUNU SAVUNAN SIZDEN YANI ODA BAYANDIR ….. YAI BANANNEM ERKEKTEN BOZMA BAYAN DEGILDIR .. BU KONUYU ERKEK UZERINE INSANLIK UZERINE BAHSEDERSENIZZZ … HAK YOL BULUNUR

  Yorumlayın
 57. ömercan
  18 Mayıs 2012

  …. DÜNYADA 2 TİP KADIN VARDIR … BİRİ AÇAR BEDENİ AYAKLARINA KIRMIZI HALI SERERLER… BİRİ KAPAR BEDENİ AYAKLARINA CENNETİ ALA YI SERERLER….

  Yorumlayın
 58. dilek
  18 Mayıs 2012

  slm.bizde 5 yıllık evliyiz.1 kızım var ve 3 aylık hamileyim.en çok ilgi beklediğim bu günlerde eşim çok ilgisiz.sürekli beni kırıcı rencide edici sözler sarfetmekte.sürekli kilomdan dolayı beni kırmakta ve beğenmemekte.aynı yatakta 2 yabancı gibiyiz.ne yapacağımı bilmiyorum.ne olur bana dua edin

  Yorumlayın
 59. ali
  08 Haziran 2012

  slm arkaslar cok guzel bır site yazıları olkudm yorumları ben 2 yıllk evlıyım 27 yansdayım eşim hamile tek sorunumz eşim bazı aile melerınde bneı korumuyorsun dıye tartısma baslatoıyor 2 gun felan kus duuryoruz ne yapcam ben annnm babamımı kardeslerımı eşimle 3çu bir arad oolmazmı yaw:(:(

  Yorumlayın
 60. Hiranur
  22 Haziran 2012

  Selamun eleykum arkadaslar allah hepinize sabir versin bende 4 yildir evliyim 2 tane cocugum var esimle aramda sorunlar var cok uzuluyorum cunku esimi severek evlendim her zaman kavga ediyoruz sorun bendemi ondami bilmiyorum

  Yorumlayın
 61. Hiranur
  23 Haziran 2012

  Birbirimize kusuz her zaman kustugumuzde ilk barismak icin adimi ben atardim ama bu sefer kalbimi coook kirdi ne yapmaliyim allah hepimizin yardimcisi olsun.

  Yorumlayın
 62. Hiranur
  16 Temmuz 2012

  Ey din kardeslerim allah’in selami hepimizin uzerine olsun hepimiz eger muslumansak allah’in bize emrettigi sekilde davranmaliyiz biz eger muslumansak once basimi urtmeliyiz ahlakimizi duzeltmeliyiz farzlarimizi yerine getirmeliyiz

  Yorumlayın
 63. kamil can
  16 Temmuz 2012

  Tek amacim evlenmek 32yasinda bir beyim. yasiyorum. 23-ve 26 yas arasi bir bayanla tanisip evlenmek istiyorum. Avrupada yasamayi kabul etmeli.iş yerım var calisiyorum. Kötü aliskanligim yok. Allahi seven bir insanim. Sevmek sevilmek istiyorum. Cocuklarim olsun istiyorum. Temiz bakimli bir adamim. Eger sende iyi huylu temiz bir bayansan bana yaz. Lutfen ciddi mesajlar. Ciddi olmayanlar yazmasin lütfen msn kamilyildiz34@hotmail.com ve telm 05342714646 beklyom telınzın

  Yorumlayın
 64. Hiranur
  25 Temmuz 2012

  Allah hepimize sabir versin

  Yorumlayın
 65. sila
  09 Ekim 2012

  slm ben almanyadayim 13 senelik evliydik biz ben esim icin türkiyeden geldim 13 sene boyunca elimden gelen herseyi yaptim calistim birgün kocalik yapmadi bana hep kendi icin yasadi kac kere aldatti affettim bu en son 20 yasinda bi kiz buldu oda türk o kiz icin ailesini iki cocugunu birakip gitti simdi o kizla yasiyor 6 aydir sebep söyle diyorum bi sebep yok diyor sen bana fazla geldin benim 13 sene icinde ona yaptigimi hicbir kadin yapmamistir ben kabul edemiyorum bunu kimi kime degisti gitti beni bosver diyorum ya bu cocuklari nasil silip gitti ama hakkimi hicbir zaman helal etmiyorum o kiz benim yuvami yikti cocuklarimi babasiz birakti allah a havale ettim cok zor durumdayim o bana o kadar sey yaptigi halde halen unutamiyorum 7 ay olduu hergün dua ediyorumm alllahim onlar benim yuvami yikti sende onlara o yuva kurmayi nasip etme icim yaniyor benim sebepsiz böyle bi kiz icin 13 senelik yuvayi bi kalemde silip gitmekk nasil bi vicdan neydi o kizdaki 13 senelik yuvani yikacak kadar allah ta hicbir zaman vicdanini rahat birakmasin ben en son yakaladigimda herseyiyle gene kabul ettim oturup konustum insan gibi ondan sana kari olmaz o bekar sen nafaka ödeyecen o dügün ev isteyecek ama dinlemedi bi kalemde sildi gitti bizi nolur benim icinde dua edin

  Yorumlayın
 66. ayşe
  13 Ekim 2012

  arkadaşlar Allah yardımcınız olsun aranızda sevgi varsa herşeyi halledersiniz ama yoksa küçüçük şeyler sorun olur her sıkıntıda boşanmayı düşünmeyelim bi kötü gidip bi iyisi gelmez

  Yorumlayın
 67. serap
  09 Kasım 2012

  slm arkadaşlar.1 haftadır uyuyamıyorum.içimdeki kuşkulaar ve şüpheler.sizlere anlatayım ne olur bana yardımcı olun.eşim vardiyalı çalışıyor bir fabrikada.genelde alkole düşkün özellikle bira.hep evinde içerdi 6 yıllık evllilimiz boyunca böyle oldu.2 3 aydır işyerinden 1 kişi sayesinde dışarda içmeler başladı.1 2 kez.neyse 4 12 vardiyası için işe gitti.işe vardında beni aradı.vardiya amirinin sık telefonla konuştuğu için eşime kızdını söyledi.ve sinir oldunu vardiya amirine.akabinde yarımsaat sonra yine aradı kızımla konuşmak istedi ve telefona onu istedi.sonra pazara gideceksem gitmemi yağmur yağacağını dedi.ben pazara gittim eve geldim.saat akşam 7 30 eşimi aradım.sesi tuhaf alkol aldını anladım.canının sıkkın oldunu söyledi.niye diye soruyorum.vardiya amiri diyor.neden diyorum.boşverrrrr diyor .sesi daha bi keyifli.ne zaman geliceni sordum metroya binip gelicem dedi.1 saat sonra evdeydi.ama çok tuhaftı.bir votka içtim diyor.bir biralı votka diyor.güya metronun yanında büfe varmış ordan alkol almış oturup kaldırım taşa içmiş.içim içimi yiyor.eve geldinde gayet keyifliydi.önceden canı sıkkın oldunda gelip evde içerdi.şimdi içip geliyor.ertesi gün arabayı aradım.arka koltukta bir saç teli buldum .benim saçlarım kısa kesinlikle deil.arabaya yakında binende olmadıı annesinin saçıda kısa.sordum.sinirlendi,git dna yaptır dedi.sizce benmi çok şüpheciyim yoksa hayatında birimi var eşimin

  Yorumlayın
 68. mert can
  01 Aralık 2012

  selamün aleyküm… herkesin yorumlarını okudum 33 yaşında bir beyim. bayanları dinliyosun bayanlar sütten çıkmış ak kaşık erkekleri dinliyosun erkekler sütten çıkmış ak kaşık vel hasıl kimi dinliyoan herkes haklı haksız yok ama ortada o kadar faili meçhul hata ve yanlış varki bir türlü bulunamıyor. tarih boyunca bulunamadı bundan sonrada bulunamayacak. okumuş olduğum yorumlar ve yapmış olduğum kriminal incelemeler sonucunda kendimede kıyasla ve edinmiş olduğum hayat tecrübemle kadın olsun erkek olsun yapması en önemli şey bş verecen sallayacan gidecek eğr gerçekten mutlu olmak istiyorsan ilgisiz kalmayacan ama takmayacan da sevgini aşırı belli etmeyecen unutmayın ünlü düşünür filozof MERT CAN ne demiş ” KAÇAN KOVALANIR” kaçın kovalasınlar arkadaşlar. hadi ALLAHA emanet olun hepinize bol bol mutluluklar diliyorum….

  Yorumlayın
 69. Harun
  21 Aralık 2012

  İçki içipte evine sarhoş gidenlere çok kızıyorum hiç evde ailesini düşünmezmi içki içip eyleniyor karısı mazlum mazlum bakıyor ondan sorada başkasıyla çıkıyor

  Yorumlayın
Yorum Yazın »
İsminiz
E Posta Adresiniz
Yorumunuz
Uyarı: Konu ile alakasız, küfür ve hakaret içeren yazılarınız onaylanmayacaktır. Hakaretin boyutuna göre, hak sahibi tarafının mahkemeye başvurma hakkı sağladığınızı unutmayın