1.140 / 14 Şubat 2009,Cumartesi / Yorum : 11

İslama göre Kadın nasıl giyinmelidir, İslamda Giysi Adabı, İslamda Giyim Kuralları

İslam Dinine inanan Müslüman bir Kadın nasıl giyinmelidir? Giyinme şekli nasıl ve ne şekilde olmalıdır ki dinimize aykırı bir yaşam biçimi sürmesin.Bu konuyu inceleyelim.
Yalnız Kuran diyen ve sünneti kabul etmeyen,hadisleri kabul etmeyen yalancılar, Kadının kapanması gerekmez diyor. Kadına çarşaf farzdır diyenler olduğu gibi, Çarşaf Hıristiyan rahibe kıyafetidir, giyilmez. Nitekim Abdülhamid Han çarşafı yasaklamıştı diyenler de vardır. Dinimizdeki hükme bakalım:

Kadınların vücut hatlarının belli olmayacak herhangi bir elbise ile örtünmesi farzdır. İslam dini, kapanmayı emretmiş, ama belli bir örtü şekli bildirmemiştir. (Dürer-ül-mültekıte)

Ahzab suresinde bildirilen cilbab, erkeğin de, kadının da giydiği bir elbise, bir gömlektir. Zevacir ve Berikadaki, (Haya cilbabını [örtüsünü] çıkaranın [aleyhinde] söz etmek gıybet olmaz.) [Beyheki] ve (Cilbabı [gömleği] haram olan erkeğin namazı kabul olmaz.) [Bezzar] mealindeki hadis-i şeriflerde cilbabın bir örtü olduğu açıkça görülmektedir. Cilbabın dış elbise olduğu tefsirlerde de yazılıdır:

Cilbab, hımarın [tülbentin] üstüne örtülen ve göğse kadar inerek gömleğin ceybini [yakasını] boynu örten baş örtüsü. (Ebüssüud tefsiri)

Cilbab, tek parça örtü. (Celaleyn)
Cilbab, göğse kadar inen baş örtüsü. (Ruh-ul-beyan)
Cilbab, milhafedir. (Beydavi)
Cilbab, hımardan büyük örtü veya vücudunu örten dış elbise. (Kurtubi)
Cilbab, bedeni baştan aşağı örten çarşaf, ferace, çar gibi dış giysi. (Elmalılı)
Cilbab, dışa giyilen örtü. (Tibyan, A.Fikri Yavuz ve Hasan Basri Çantayın meali)
Cilbab, milhafe, entari veya hımar. (El-Envar) [Milhafe = dış örtü ki buna ferace de denir.] Cilbab, feracedir. (Ö. Nasuhi Bilmen tefsiri)

Nur suresinde, (Kadınlar, hımarlarını [başörtülerini] yakalarına örtsünler) buyuruluyor. Eğer cilbab çarşaf demek olsaydı, hımar denmezdi.

Fıkıh kitapları cilbabın dış örtü olduğunu bildiriyor. Bir örnek: Hanıma verilmesi vacip olan nafaka, yemek, kisve ve meskendir. Kisve, hımar ve milhafedir. (Bahr-ür raık)

Tefsir, hadis ve fıkıhta cilbab dış örtüdür. Çarşafa bidat denmez; çünkü âdetteki değişiklik bidat olmaz. Şalvar ve pantolon da böyledir.

Çarşaf kelimesi, Farsça çader-şepten [gece örtüsü] bozularak Türkçeye girmiştir; tesettür için ev dışında giyilen üstlüktür. Tanzimatta hacca giden İranlılardan alınan çarşaf, önceleri bidat sayılıp pek tutulmamışsa da, 1870′ten sonra yaygınlaştı. Daha sonra II. Abdülhamid Han, 4 Ramazan 1309 (2 Nisan 1892) tarihli bir emirle çarşafı yasakladı. (Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi)

Yaşmak ile ferace giyilirken, 1872de Subhi Paşanın Suriye valiliğinden dönüşünde ailesi Suriye’den getirdikleri çarşafla görününce, İstanbu2′da çarşaf moda oldu. (Musahibzade Celal, Eski İstanbul Yaşayışı )

1889dan sonra açık feraceli iki paşa kızına birkaç külhanbeyi laf atıp feracelerini yırtınca, bu defa çarşafa rağbet arttı. Bidat diyenler de giydi. (Sermed Muhtar Alus, Aylık Ansiklopedisi sayı 36)

1913 te yüz binlerce Balkan muhacirleri İstanbula Ortodoks kadınlarının giydiği siyah çarşafı ile gelmişti. Zamanla bu da İstanbul’a yayıldı. Hükümetin zaten uğraşacak hâli yoktu, çarşafa mani olamadı. (M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimler sözlüğü)

3 Ekim 1883′te Şeyh-ül-islamın teklifi ve padişahın emriyle ferace dışında bir şey giymek yasaklandı. Daha sonra çarşaf da giyildi. O zamanki çarşaflar farklı idi. (Vakit. 4.10.1883)

www.risalet.org

Sual: (Çarşaf tam tesettürdür) diyorlar. Buna da delil olarak Âişe validemizin giyiminden dem vuruyorlar. Bence çarşaf İslam’ın evrenselliğine aykırı. Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
CEVAP
Sence ile, Bence ile, Onca ile din olmaz. Kitaplar ne yazıyor bunu bilmek gerekir. Bizim veya sizin bu konudaki fikirlerimiz dinde hiç ölçü olur mu?
Âişe validemiz bir defa çarşaf giymemiştir. Entari giydikleri, eteklik giydikleri hadis-i şeriflerle sabit. Giymiş olsa bile, bu bir âdettir. Peygamber efendimiz de entari giyerdi. Niye erkeklerimiz entari giymiyor? Peygamber efendimiz deveye binerdi, onlar niye Mercedese biniyorlar. Binmelerinde mahzur yoktur. Bunlar âdettir, giyim de bir âdettir. Dinimiz belli bir şekil bildirmemiştir.

Arap ülkelerinde yaşayanların iklim şartlarına uygun olanı çarşaf olabilir. Fakat kalkıp da kutuplarda yaşayan müslümanlara çarşaf giyeceksin diyemeyiz. Bu iklime uygun olmaz çünkü. Dolayısıyla İslamın evrenselliği diye bir şey yoktur bunda.

Sual: Bazıları, “Çarşaf hıristiyan rahibelerinden geldiği için giyilmesi caiz olmaz. Şalvar ve pantolon giymek de bid’attir” diyorlar. Bu hususta dinimizin hükmü nedir?
CEVAP
Kadınların vücut hatlarının [kaba avret yerlerinin şekli ve rengi] belli olmayacak herhangi bir elbise ile örtünmesi farzdır. İslam dini, kapanmayı emretmiş, ama belli bir örtü şekli bildirmemiştir. (Dürer-ül-mültekite)

Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın mübarek hanımları, çarşafla örtünmemiştir. Hiçbir kitapta çarşaf giydikleri bildirilmiyor. Milhafe, ferace, fistan, entari giydikleri birçok kitapta bildiriliyor. İmam-ı Rabbani hazretleri de, böyle değişik elbise giydiklerini 313. mektubunda bildiriyor. Bu hususlar, Cami-ur-rumuz ve Hidaye kitabında da bildiriliyor.

Kapanması gereken yerleri örtmek ve yukarıda bildirilen vücut hatlarını belli etmemek şartı ile kadınlar, bulunduğu şehrin âdetine uygun giyinir. Çünkü elbise gibi mubahlarda, şehrin âdetine uymamak tahrimen mekruhtur. Zaruret olmadıkça, haramlarda hiçbir yerin âdetine uyulmaz. (Hadika)

Peygamber efendimiz, ayaklarına kadar uzun gömlek, yani entari giymiştir. Şalvar ve pantolon giymemiştir. Bunları giymek âdette bid’attir. Âdette bid’at olan şeyi yapmak günah değildir. Taksiye, uçağa binmek de âdette bid’attir. Bunları yapmak günah değil dinin emridir. Bunun için âdet olan yerlerde, kâfirlerden gelmiş olsa bile, kadınların çarşaf ve erkeklerin bol pantolon veya şalvar giymeleri caizdir, günah olmaz. Elbisenin şekli ibadet değil, âdettir. Çünkü Peygamber efendimiz, papaz ayakkabısı, Rum elbisesi giymiştir. (Redd-ül muhtar)

Peygamber efendimizin böyle âdet olarak yaptığı şeylere Sünnet-i zevaid denir. Bunları terk etmek günah olmaz. (Hadika)

(Bir kavme benzeyen onlardandır) hadis-i şerifi, ibadetlerde benzemenin tehlikesini bildirmektedir. Mesela papaz zünnarı ve haç takmak böyledir.

Dikiş makinesi, daktilo, elbise gibi şeyler ise âdettir. Âdetlerde kâfirlere benzemek günah olmaz. Peygamber efendimiz, her zaman belli bir elbise giymezdi. Bazen Rum, bazen Arap elbisesi giyerdi. Kolları dar Rum cübbesi de giymiştir. (Tirmizi)

Herkesin çarşaf giydiği bir yerde, birkaç kadının manto giymesi fitneye sebep olacağından uygun olmadığı gibi, manto giyilmesi âdet olan yerlerde de çarşaf giyilmesi uygun olmaz. Çünkü bir yerde âdet olan şeyler giyilmezse, gösteriş ve şöhret olur, fitneye sebep olur. Hadis-i şerifte (Fitneyi uyandırana lanet olsun) buyuruldu. (Hadika)

Eşarbı manto içine koymak
Sual: Bir âyette, (Başörtülerini yakalarına örtsünler) denildiğine göre, eşarbı mantonun içine koymanın, bu âyete aykırı olduğu söyleniyor. Başörtüsünün mutlaka göğsü ve omuzları kapatacak şekilde olması şart mı? Mantonun içine konsa mahzuru olur mu?
CEVAP
Şart olan saçları örtmektir. O âyet-i kerimenin meali şöyledir:
([Kadınlar, yabancı erkeklere bakmaktan] sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, [el, yüz gibi] görünen kısmı hariç, ziynetlerini [saç, kulak, boyun, gerdan gibi ziynet takılan yerlerini] göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar [saç, kulak ve gerdanlarını] örtsünler!) [Nur 31]

Demek ki, başı örtmekten maksat, saçları, kulakları ve gerdanı örtmektir. Bu örtünmenin şekli değil, önemli olan örtülmüş olmasıdır. Örtü, dikkati çekecek renk ve şekillerden de, uzak olmalıdır.

Çene altını kapatmak
Sual: Kadınlar, namaz kılarken çene altlarını da kapatmaları gerekir mi?
CEVAP
Evet, gerekir.

Kaynak : netkeyfim.com“İslama göre Kadın nasıl giyinmelidir, İslamda Giysi Adabı, İslamda Giyim Kuralları” için 11 Yorum

 1. büşra says :

  ben çankırı imam hatip lisessinde 11. sınıfta okuyorum. bize öğretilen kadınlar omuzlarına kadar başörtülerini indirmeli. kanıt olarak ta nur 31. ayeti kerime yi gösteriyorlar.fakat siz öettülmesi gereken yerleri farklı belirtmişsiniz bu anlamda bana yardımcı olabilir misiniz?

 2. melike aras says :

  ben gerçekden iki ara bi derede kaldım .ben kapalıyım ve pantolon giyiyorum gerçekden daha rahat hissediyorum kendimi .ama nerdeyse dizlerime kadar uzun üst giyiyorum bil miyorum şimdi ne yapmalıyım kesinlikle katılıyorm kadın olarak daha mahremiyetli oluyor pantolon giymek ne kadar günah bilmek istiyorum.

 3. meryem says :

  ben önceden tünik giyordum şimdi pardüse giyiyorum. tünik giymenin günah olduğu(dize kadar)okudum pardüseden sonra yani arada tünik giymem ne kadar doğru olur bilgilendirirseniz sevinirim.Allah razı olsun

 4. hatice says :

  bence tesettür çarşaftır müslüman kadının örtüsü çarşaf olmalı peygamberin hanımlarına baktıgımız zaman böyle görüyoruz bence iffet ancak böyle korunur şimdiki hanımların giyimleri üstü mekke altı paris tesettür bu deyil ben peceliyim bu halimle gurur duyuyorum rabbim herkese nasip etsin

 5. selma says :

  bende siyah partusu giymek zorunda kaldim carşaf bir sene giydim harika bir şey anlatamam içim yanıyor çarşaflı bi kardeşimi görunce bencede çarşaf

 6. tarık turan says :

  yaşlı bayanların baş örtü takmasına luzum yoktur dıye işittim konu nedir hocam nekadarı dogru ne kadarı yanlıştır öğrenebılırmıyız lutfen..SAYGILARIMLA.

 7. A.Oymak says :

  Bir yerde Kadin Namaz kilarken Mutlaka altina Tayt veya uzun Don gimleli diye duydum bu ne kadar dogru acaba?

 8. Mehmet Raşit MAĞAT says :

  Ben bayan olsam örtünmekten kaçınmazdım örtünmek allahın emrini yerine getirmektir cennet yolu örtülüdür cehennem yolu ise açıklıktır lütfen örtünün !!!

 9. b.tsn says :

  çok doğru bir hareket olur. Şöyleki ; örneğin küçük çocuğu olan bir kadın namaza durdu ve secdeye vardı. küçük ve aklı başında olmayan çocuk annesinin eteğine sarılıp sağa sola , aşağı yukarı çekme hareketleri yapabilir. bu durumda kadının altında ikinci bir giysi bacakları kavrayan doğru olan harekettir.

 10. mehmet raşit mağat says :

  benimle bağlantı kurmak isityorsanız bu adresten bağlanbilirsiniz welcome_47@hotmail.com dinimizde bi emirdir ki Örtünmek Cennet yolunu Süslemek Demektir Açıklık İse Bİr hevestir ßaş örtüyse Ama Sona Gelindiğinde son olan nefestir (cbe)

 11. murat says :

  Şu mehmet raşit’in yorumlarını Silermisiniz. Lütfen.

Bir Cevap Yazın