3.538 / 26 Ocak 2011,Çarşamba / Yorum : 27

Büyük Kıyamet alametleri, Büyük ve Küçük Kıyamet alametleri neler

Büyük Kıyamet alametleri, Büyük ve Küçük Kıyamet alametleri neler

Netkeyfim.com

Kıyamet alameti yok mu?

Reformcu yazar diyor ki:
(Kıyamet alametleri diye bir şey yoktur. Bunu statükocular, hadis rivayet materyallerine dayandırıyorlar ki, bu da Kur’ana zıttır. Mehdi, Deccal ve İsa’nın gelişine dair yaptığım bilimsel araştırmalar, bunların İslam literatürüyle ilgisi olmadığını göstermiştir. Kıyamet alametlerinin imanla da bir ilgisi yoktur.)
CEVAP
Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmemişse de, alametleri âyet ve hadiste açıkça bildirilmiştir. Süper mezhepsiz olandan başkası bunları inkâr edemez.

Kıyametin büyük alametleri:

Meşhur Cibril hadisinde, bir zat, kıyametin alametlerini sordu. Resulullah da bildirdi. O zat gittikten sonra, Resulullah bize, (Bunları sorup giden, Cebrail aleyhisselam idi. Size dininizi bildirmek için gelmişti) buyurdu. (Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi)
Kıyametin bir büyük alametleri, bir de küçük alametleri vardır. Önce büyük alametleri bildirelim:
Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani, İbni Cerir ve İbni Hibban’daki hadis-i şerifte, şu on alametin çıkacağı bildirilmiştir:
1- Hazret-i Mehdi gelecek:
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.) [Tirmizi] (Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, “Bu Mehdi’dir, sözünü dinleyin” diyecektir.) [Ebu Nuaym] 2- Deccal gelecek:
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.) [İ. E. Şeybe] 3- Hazret-i İsa gökten inecek:
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi.) [Nisa 157] Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158)
(Elbette o [Hazret-i İsa’nın Kıyamete yakın gökten inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!) [Zuhruf 61, Beydavi] Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe] (İsa inince, her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar.) [Ebu Davud] (On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ. Mace, Nesai, İ. Ahmed, Taberani, İ. Hibban, İ. Cerir] 4- Dabbet-ül-arz çıkacak:
Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir:
(Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur.) [Tirmizi] (O söz başlarına geldiği zaman, [Kıyamet alametleri zuhur edince], onlara yerden bir hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize kesin iman etmemiş olduklarını söyler.) [Neml 82, Tefsir-i Kurtubi] 5- Yecüc ve Mecüc çıkacak:
Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.) [Enbiya 96] Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir.) [İbni Cerir] 6- Duman çıkacak:
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!) [Duhan 10] Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir.) [Ebu Davud] 7- Güneş batıdan doğacak:
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez.) [Buhari, Müslim] Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez.) [Enam 158] Âlimler, bu âyetteki alametlerden birini de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i şerif de zaten bunu açıkça bildiriyor.
8- Ateş çıkacak:
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim] 9- Yer batması görülecek:
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab’da yer batışı görülecek.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace] 10- Kâbe yıkılacak:
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum.) [Buhari, Müslim]

Hazret-i İsa gökten inecektir:
Tefsirlerden önce, Nisa suresindeki iki âyetin mealine bakalım:
(Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Hâlbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse kendilerine İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içinde, bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah İsa’yı kendi nezdine kaldırmıştır.) [Nisa 157-158] Allahü teâlâ, bu âyetlerde Hazret-i İsa’nın öldürülmediğini kesin olarak bildiriyor. Kendi nezdinden maksat, göğe kaldırılmasıdır. Yoksa Allah mekândan münezzehtir, gökte değildir. Gökleri de O yaratmıştır. Yaratılan şey, yaratana mekân olamaz.
Doğru tefsir elbette Resulullah efendimizinkidir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:
(On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ. Mace, Nesai, İ. Ahmed, Taberani, İ. Hibban, İ. Cerir] (İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe] (İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir.) [Tirmizi, Mevahib] (Benim dinim üzerine İsa gelir, Deccalı öldürür, sonra kıyamet kopar.) [İ. Ahmed] (İsa gelince Deccalı öldürür.) [Müslim, İ. Ahmed, Taberani, Ruyani, Ziya el Makdisi] (İsa, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz.) [Müslim] (Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsa gelir. Allah onları hor etmez.) [Hâkim, Ebu Nuaym] (Ne mutlu İsa indikten sonraki hayata…) [E. Nuaym] (Ahir zamanda İsa indikten sonraki hayat ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, bitki bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir kişi aslanın yanından geçer aslan ona zarar vermez. Yılana basar da, onu sokmaz. İnsanlar arasında menfaat mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz.) [Ebu Said-en-Nakkaş] (İsa, âdil bir hakem olarak indiği zaman kin, nefret ve haset kalkacaktır.) [Müslim] (İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.) [İbni Hacer-i Mekki] (İsa inince İslamiyet ile hükmedecektir. O zaman Allahü teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Sonra yeryüzünde sükûn, emniyet meydana gelecektir. O kadar ki aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa ölünce cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır.) [Ebu Davud] (İsa benim yanıma gömülecektir.) [Tirmizi] Nisa suresinin 157 ve 158. âyeti tefsir edilirken, Hazret-i İsa’nın öldürülmediği, asılmadığı, öldürülenin ona benzetildiği ve Hazret-i İsa’nın ref edildiği, yani göğe kaldırıldığı bildirilmektedir. (Tibyan 1/365)
Al-i İmran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise şöyle buyuruluyor:
Hazret-i İsa diri olarak göğe kaldırıldı. Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği hadiste, Hazret-i İsa, kıyamete yakın yere inecek, İslamiyet’le hükmedecek, Deccalı, domuzu öldürecek ve haçı kıracaktır. Yeryüzünde 7 sene, başka bir rivayette 40 sene kalacak ve vefat ederek cenaze namazı kılınacaktır. 40 sene dünyada kaldığı ömrü olabilir. Göğe kaldırılmadan önce 33, gökten indikten sonra da 7 sene kalacaktır. Toplamı 40’tır. (Tibyan 1/233)
Zuhruf suresi 61. âyetinin tefsirinde ise şöyle buyuruluyor:
İsa aleyhisselamın inmesi kıyamet alametidir. (Tibyan 4/137)
Türkçe meallerin en kıymetlisi kabul edilen Hasan Basri Çantay’ın mealinde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetinde diyor ki:
Hazret-i İsa öldürülmedi, asılmadı, öldürülen ona benzetildi ve Hazret-i İsa göğe kaldırıldı. Bu Celaleyn tefsirinden alınmıştır. (Kur’an-ı hâkim ve meal-i kerim 1/150)
Al-i İmran suresinin 55. âyetinin tefsirinde ise diyor ki:
(O zaman Allah, şöyle demişti: Seni öldürecek olan onlar değil, benim, seni kendime yükseltip kaldıracağım.)
Dip notunda ise, (Hazret-i İsa, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetine göre, düşmanları tarafından öldürülmemiş, Allah onu ruhu ve cesedi ile birlikte, yükseltip kaldırmıştır) deniyor. Buhari ve Müslim’deki, Kıyamete yakın ineceğini bildiren hadis-i şerif nakledilmiş ve (Bu hususta sahih başka haberler de var) denmektedir. (Kur’an-ı hâkim ve meal-i kerim 1/92)
Zuhruf suresi 61. âyetinin tefsirinde ise, Hazret-i İsa’nın inmesinin kıyamet alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Dipnotta ise, bu bilgileri Beydavi, Celaleyn ve Medarik’ten aldığı bildirilmektedir. İbni Abbas hazretlerinin, (Hazret-i İsa’nın nüzulü (yere inmesi), kıyamet alametlerindendir) ifadesine de yer verilmiştir. Buhari ve Müslim’deki Hazret-i İsa’nın ineceğini bildiren hadis-i şerif de ilave edilmiştir. (Kur’an-ı hâkim ve meal-i kerim 3/900)
İmam-ı Kurtubi, Cami-ul-ahkâm’da diyor ki:
Zuhruf süresi 61. âyetinde O muhakkak kıyamet bilgisidir, alametidir, ondan şüphe etmeyin buyuruluyor. İbni Abbas, Mücahid, Dahhak, Elsediy ve Katade yine buyurdu ki: Deccalın da kıyamet alametlerinden olduğu gibi âyet-i kerime Hazret-i İsa’nın çıkışının da kıyamet alametlerinden olduğunu bildirir. Çünkü Allahü teâlâ onu kıyametin kopmasından önce gökten indirecektir. İbni Abbas, Ebu Hüreyre, Katade, Malik bin Dinar ve Dahhak alamet olarak bildirdiler. İbni Mesud dedi ki: Resulullah miraca çıkarken Hazret-i İsa’yı gördü. Hazret-i İsa (Kıyamet alameti Deccalın çıkmasıdır, ben inip onu öldüreceğim) dedi. Deccal çıktığı an Allahü teâlâ İsa’yı gönderir, onu koklayan kâfirin nefesi kesilip ölür ve Deccalı öldürür. (Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, İ. Ahmed, Taberani, Suyuti, İ. Münavi, Nevevi, Kenzil ummal, Mecmul zevaid)
İsa aleyhisselam, (Deccal’ın çıkması Kıyamet alametidir. Ben gökten inip onu öldüreceğim) dedi. (Müslim, İ. Mace, Ebu Davud, İ. Ahmed, Taberani, İ. Süyuti, İ. Münavi, İ. Nevevi, Kenzil ummal, Mecmul zevaid)

Kıyametin küçük alametleri

Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacaktır. Sonra da büyük alametler çıkacaktır. Kıyametin küçük alametleri ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
(İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz.) [İbni Mace] (Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz.) [Hatib] (Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.) [Buhari] (İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz.) [İ. Neccar] (Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan, komşular kötüleşmeden, hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz.) [İ. Ahmed] (Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz.) [Hâkim] (Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Müslim] (İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari] (Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekât verilecek kimse bulunmaz. Birine zekât teklif edilince, “Benim buna ihtiyacım yok” der.) [Buhari] (İki büyük taife, davaları bir olduğu halde, çarpışmadıkça, kendilerine Allah’ın resulüyüm [peygamberim] diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari] (Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, “Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür” diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz.) [Buhari] (Yetmiş tane resulüm diyen yalancı kişi çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Taberani] (Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak.) [Buhari] (Livata mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemi] (Kıyamet kopmadan yüz yıl önce yeryüzünde Allah’a ibadet eden kalmaz.) [Hâkim] (“Keşke şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe kıyamet kopmaz.) [Müslim] (Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz.) [Buhari] (Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemi] (Kötüler dünyaya hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizi] (Kıyamet ancak kötü insanların başına kopar.) [Müslim, İbni Mace] Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir:
(İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar.) [Ebu Davud] (Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak.) [Hâkim] (Kötü kadınlar, çoğalıp, fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş [frengi, AIDS gibi] bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek.) [Beyheki] (Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak.) [Beyheki] (Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek.) [Hâkim] (İlim kalkar, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır.) [İbni Mace] (Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal derler; Kur’anı ticarete, menfaate alet ederler.) [Deylemi] (Vahşi hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizi] (Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe kopması gibi birbirini takip eder.) [İ.Ahmed, Taberani] (Kıyamet alametlerinin ilki, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vaktinde insanlara Dabbet-ül-arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa, diğeri de onun hemen peşindedir.) [Müslim, Ebu Davud] (Din cahillerinin çoğalması, kıyamet alametlerindendir.) [Buhari] Bu kadar vesikayı inkâr edene ilim sahibi denebilir mi?

Kaynak : netkeyfim.com“Büyük Kıyamet alametleri, Büyük ve Küçük Kıyamet alametleri neler” için 27 Yorum

 1. gülcan says :

  kıyamet gününden çok korkuyorum allahım bizlere ve yavrularımıza acısın.

 2. sumeyye says :

  ama kiyamet gercek bisey ne zaman olacagi belli degil allah biliyor onu biz degil ama yine hazir olcaz allahtan korkucaz o herseyi verendir ve insanlar hic bir seyin haberi yok obur dunyada ne yapcaklar….

 3. buket öztürk says :

  ÖLMEK YARADANA KAVUŞMAKTIR .

 4. osimas says :

  allah yüm müslümanlara yardım etsin imanlı ölüm nasip etsin mevlam

 5. AYHAN says :

  ALLAH C.C RESULÜ VASITASIYLA BUNLARI BİLDİĞİ İÇİN MÜSLÜMAN OLARAK ÇOK ŞANSLIYIZ.BÖYLECE KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VEREREK ALLAHA DAHA ÇOK YAKLAŞARAK KULLUĞUMUZU DAHA İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİRİZ İNŞ.TEALA.

 6. sultan küçük says :

  resimlerden de anlaşıldıgı gibi bir elbet kıyamet kopacak…

 7. sultan küçük says :

  Yüce rabbimizin büyüklügünü görüyormusunuz?Elbet bir gün kıyamet kopacak o zaman vay gevurların haline…

 8. islam seyhan says :

  valla öyle bir zaman da yaşıyoruz ki YÜCE RABBİM BİZE AMELİMİZE GÖRE MUAMELE ETMESİN ALLAH IN RAHMETİ BÜYÜKTUR ALLAH IN RAHMETİ BÜTÜN İSLAMM CAMİASININ ÜSTUNE OLSUN BİZDE DAHİL OLMAK ÜZERE

 9. yakup says :

  aslında ölüm doğumdan daha yakın değilmi

 10. Gönül says :

  Yüce rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın Hayırlı ölümler nasip eyle yarabbim

 11. aslı says :

  fark ettiyseniz sanki lavlarda insan var değil mi?

 12. ESAT says :

  ALLAH U TEALA YARDIMCIMIZ OLSUN

 13. y.gülay Augsburg says :

  Tüm Alametler ve tüm gercekler apacik ortadayken,insanlar hala neyazikki inancsiz,gaflet ve günahlar icinde sürünüp seytanin dostu olmayi tercih ediyorlar dedikodu iftira kiskaclik almis basini götürüyor herkes gecici sahte Dünya malina paraya eglencelere kapilmis ve neyazikki Kiyametin alametlerini farketmiycek kadar kör olmuslar

 14. y.gülay Augsburg says :

  oysa bu dedikodu fitne yayan seytan dostlari keske kendi isledikleri haram günahlari görselerdi ortaya dökseydi,baskalarini cekistirmeye vakitleri kalmazdi zavallilarin.cünkü dini arastirmadan bilmeden hareket eden münafik bunlar

 15. ahmet says :

  ateşi görünce değil ateşe girince aklımız başımıza gelecek ama iş işten geçmiş olacak

 16. seda says :

  ateşi görünce her şeyi anlarız tutuklanırız…

 17. ARDA AKAR says :

  ALLAH HEPİMİZİN GÜNAHLARINI AFFEDER TÖVBE EDERSEK BU YÜZDEN TÖVBE EDELİM KIYAMET OLACAKTIRKİ BU KURAN-I KERİM DE GEÇİYORDUR KIYAMET GÜÜNÜ İSRAFİL SUR ÜFLEYECEK BÜTÜN CANLILAR ÖLECEKTİR FAKAT HESAP GÜNÜ YENİDEN ÜFLEYİNCE DİRİLİP SEVAP VE GÜNAHLARA GÖRE BEDEN YARATACAKTIR BUNLARIN BAZI ÖRNEKLERİ İNTERETTE MEVCUTTUR.
  SAYGILAR ARDA AKAR

 18. berfin says :

  allah hepimizin iyi yerlere zggöndersin

 19. fethulla ataç says :

  allah hepimizi kurusun ve isllah etsin allah,a a,e,o

 20. selda says :

  alahım herkezi korusun belkikıyamet öyle değildir dahada kötüdür hiç kimse bilemez

 21. NICAT says :

  Atesi gorunce bacaklarim yer tutmadi.TITREDI.BU cok kotu bir his

 22. ömer yıldırım says :

  kıyamet kötülerin üzerine kopar

 23. ECE says :

  YERYÜZÜNDE BİRTANE BİLE ALLAH DİYEN VARSA KIYAMET KOPMAZ

 24. damla says :

  allah herkesin günahlarını bağışlasın aslında bazı kişiler şöyle söylüyo kıyamet 2012de 21 aralıkta olacakmış siz onlara inanmayın kıyametin ne zaman kopacağını ancak alllah bilir:)

 25. mustafa says :

  birgün hepimiz öleceğiz

 26. mehmet says :

  geberip gideceğiz allah sonumuzu hayretsin

 27. dilara says :

  her zaman iyilik yapın ve ölümü sabah akşam hatırlarsanız cennete gitme ihtimalimizi yüksek tutmus oluruz

Bir Cevap Yazın